Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 toán năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

(Có đáp án chi tiết) Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học lớp 8 Toán năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài 60 phút

I. Trắc nghiệm:

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

1: Kết quả của phép nhân 3x4 . 4x5 là :

A)12x20                B) 12x9           C) 7x9           D) Một kết quả khác

2: Bậc của đa thức A = 2015x7 + 5xy4 – 6x5y – 3 là :

A) 7                B) 6              C) 18               D) Một kết quả khác

3: Giá trị của đa thức B = x2y – 3y2 tại x = – 1; y = 2 là :

-A) 14           B) 12               C) – 10           D) Một kết quả khác

4: Cho  có số đo góc B bằng 800 , Số đo góc A lớn hơn số đo góc C là 200; ta có số đo góc A là :

A) 600           B) 400             C) 350             D) Một kết quả khác

II. Tự luận :

5 : Tìm x biết

cau-5

6 : Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được cho ở bảng sau :

6 5 10 9 7
7 6 10 8 8
8 8 9 7 9
7 9 8 6 10

a) Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng.

7: Cho hai đa thức :    cau7_dathuc

a) Thu gọn rồi sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(x)+Q(x); P(x)-Q(x)

8: Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AM.

a) Chứng minh : AM là tia phân giác của góc BAC.

b) Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AM tại
D.Chứng minh : ΔBAD cân.

c) Chứng minh : AB // DC.

9: Tìm các số nguyên x, y, z, t thỏa mãn :

|x-y|+|y-z|+|z-t|+|t-x|=2015


ĐÁP ÁN CHẤM KSCL ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN TOÁN LỚP 8

Môn : Toán 8

I. Trắc nghiệm : 2 đ

(Mỗi câu đúng 0,5 đ )

Câu 1 2 3 4
Đáp án B A C A

II. Tự luận : 8 đ

Câu Ý Nội dung trình bày Điểm
5:2 đ a  cau5_a 0,5 đ
b  x=6 0,5 đ
c  x=-1 0,5 đ
d  x=23 0,5 đ
6:1 đ a Bảng “tần số”:

Giá trị (x) 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 1 3 4 5 4 3 N = 20
0,5 đ
b  cau6_b 0,5 đ
7:1,5 đ a P(x) = 5x3 – 4x + 7 và Q(x) = – 5x3 – x2 + 4x – 5 0,5 đ
b P(x) + Q(x) = – x2 + 2 và P(x) – Q(x) = 10x3 + x2 – 8x + 12 1 đ
8:2,5 đ Vẽ đúng hình và ghi được GT, KLcau8_ve-hinh 0,5 đ
a Chứng minh được Δ AMB = Δ AMC ⇒ góc BAM = góc CAM⇒ AM là tia phân giác của góc BAC 0.75 đ
b lapluan 0,75 đ
c 2015-08-04_171624 0,5 đ
9:1 đ Chú ý : Hai số nguyên bằng nhau hoặc hai số đối nhau có tổng là một số chẵnDo đó :  |x-y|+(x-y) là một số chẵn
ta có |x-y|+(x-y)+|y-z| +(y-z)+|z-t|+(z-t)+|t-x|+(t-x) là một số chẵn
Mà 2015 là một số lẻVậy không thể tồn tại các số nguyên x, y, z, t thỏa mãn bài toán.
1 đ

Đề thi và đáp án chia sẻ bởi thầy: L­ương Văn Thành – Giáo viên Trung học Đơn vị Trường THCS Yên Bình