Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

2 đề kiểm tra chất lượng toán lớp 9 đầu năm học mới nhất

CHIA SẺ

Gửi tới các em và thầy cô 2 đề kiểm tra chất lượng Toán lớp 9 đầu năm học mới nhất. Đề có đáp án, thang điểm chi tiết.

Bài 1 (3,0 điểm)   Giải các phương trình sau.

a)     3x + 1 = 7x – 11

b)    2x3 – 4x2 + 2x = 0

cau1c

Bài 2 (1,0 điểm)   Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B dự kiến đi hết thời gian là 2 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm so với dự kiến là 10km nên đến nơi chậm mất 50 phút so với dự định ban đầu. Tính quãng đường AB

Bài 3 (2,0 điểm) Giải các bất phương trình.

bai3_a

b)    2x + 3  < 6 – (3 – 4x)

Bài 4 (3,0 điểm)  Cho tam giác ABC, các góc B và C nhọn. Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Chứng minh rằng.

a) ∆AFC  đồng dạng với  ∆ Từ đó suy ra  AB . AF = AC . AE

b) ∆AEF  đồng dạng với  ∆ABC

c) BH . BE + CH . CF = BC2

Bài 5 (1,0điểm)  Một lăng trụ đứng có chiều cao 6 cm, đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 3cm và 4 cm

1) Tìm diện tích xung quanh của hình lăng trụ.

2) Tìm thể tích của hình lăng trụ.


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

MÔN : TOÁN – LỚP 9  (Thời gian 90 phút )

ĐỀ 2:

Bài 1 (3,0 điểm)    Giải các phương trình sau.

a)     4x + 3 = x – 12

b)     y3 – 6y2 + 9y = 0

cau1_c Bài  2(1,0 điểmGiải bài toán bằng cách lập phương trình

Một ô tô đi từ tỉnh M đến tỉnh N dự kiến đi hết thời gian là 2 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm so với dự kiến là 12km nên đã đến chậm so với dự định ban đầu là 1 giờ. Tính quãng đường MN.

Bài 3 (2,0 điểm)     Giải các bất phương trình.

bai3_cau1

b) 3x + 2  > 4 – (x + 2)

Bài  4(3,0điểm)   Cho tam giác ABC, các góc B và C nhọn. Hai đường cao BM và CN cắt nhau tại H. Chứng minh rằng.

a) ∆ANC  đồng dạng với  ∆ Từ đó suy ra  AB . AN = AC . AM

b) ∆AMN  đồng dạng với   ∆ABC

c) BH . BM + CH . CN = BC2

Bài 5: (1,0 điểm)

Cho hình vẽ bên:bai5

a) Tính độ dài BC.

b) Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ ABCA’B’C’


HƯỚNG DẪN CHẤM, Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 9 môn toán đề số 1

ĐỀ 1:dapanKSCLDaunamlop9_de1_trang1

dapanKSCLDaunamlop9_de1_trang2

Lưu ý: – Bài hình không có hình vẽ hoặc hình vẽ sai không được chấm điểm

– Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương đương


HƯỚNG DẪN CHẤM, Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 Toán đề số 2

                KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

MÔN : TOÁN – LỚP 9  (Thời gian 90 phút )

ĐỀ 2:

dapan_khaosatcahluongdaunamlop9_montoan_Cau1

dapan_khaosatcahluongdaunamlop9_montoan_Cau23

dapan_khaosatcahluongdaunamlop9_montoan_Cau4

Lưu ý: – Bài hình không có hình vẽ hoặc hình vẽ sai không được chấm điểm

– Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương đương