Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Thi học kì 1 môn Địa lớp 9 Phòng GD Châu Thành năm 2019: Tại sao ở trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc thưa dân và kinh tế xã hội kém hơn tiểu vùng Đông Bắc?

CHIA SẺ

Tại sao ở trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc thưa dân và kinh tế xã hội kém hơn tiểu vùng Đông Bắc? … trong Thi học kì 1 môn Địa lớp 9 Phòng GD Châu Thành năm 2019

Đề bài

Câu 1: (3 điểm)

Dân số nước ta đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta là gì?

Câu 2 (3 điểm)

Khí hậu nước ta có thuận lợi và khó khăn gì trong sản xuất nông nghiệp?

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?

Câu 3: (1 điểm)

Tại sao ở trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc thưa dân và kinh tế xã hội kém hơn tiểu vùng Đông Bắc?

Câu 4 (3 điểm) Qua bảng số liệu dưới đây , cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2002 và 2014:

                                           Năm

Thành phần kinh tế

2002 (%) 2014 (%)
Nhà nước 38,4 31,9
Ngoài nhà nước 47,9 48,2
Có vốn đầu tư nước ngoài 13,7 19,9

a, Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế các năm 2002 và 2014

b, Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta hai năm trên.