Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi năm 2019 trường THCS An Lạc môn Hóa lớp 9: Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaOH,KCl,K2SO4, H2SO4

X  là một kim loại có độ hoạt động hóa học yếu hơn Na nhưng mạnh hơn Fe. Hãy chọn một kim loại phù hợp với điều kiện trên và viết phương trình hóa học xảy ra của X với dung dịch CuSO4. Nêu hiện tượng xảy ra … trong Đề thi năm 2019 trường THCS An Lạc môn Hóa lớp 9

Đề bài

Câu 1 (1,5 điểm): Cho các chất sau:

ZnO, Cu, Fe(OH)2, BaCO3, K2SO4

Chất nào tác dụng được với dung dịch HCl loãng? Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 2 (2,0 điểm): Thực hiện chuỗi phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

Cu→(1)CuO→(2)CuSO4→(3)CuCl2→(4)Cu(OH)2

Câu 3 (1,5 điểm): Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:

Advertisements (Quảng cáo)

Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 4 (1,5 điểm): X là một kim loại có độ hoạt động hóa học yếu hơn Na nhưng mạnh hơn Fe. Hãy chọn một kim loại phù hợp với điều kiện trên và viết phương trình hóa học xảy ra của X với dung dịch CuSO4. Nêu hiện tượng xảy ra.

Câu 5 (1,0 điểm): Em hãy cho biết hình bên biểu diễn thí nghiệm điều chế chất khí nào trong phòng thí nghiệm? Viết phương trình phản ứng và nêu hiện tượng xảy ra trong cốc nước.

Câu 6 (2,5 điểm): Hòa tan hoàn toàn 20,25 gam kẽm oxit (ZnO) bằng dung dịch HCl 2M thì thu được dung dịch A.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

c) Lượng HCl trên hòa tan vừa đủ 6 gam một kim loại hóa trị II. Hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của kim loại này.

(Cho Zn = 65; O = 16; H = 1; Cl = 35,5; Ca = 40; Mg = 24; Ba = 137)

Advertisements (Quảng cáo)