Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số 9: Tìm tập xác định của hàm số sau

CHIA SẺ
Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 2.\) Tính : \(f\left( 2 \right);\,f\left( { – 2} \right);\,f\left( {2 + \sqrt 2 } \right)\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm tập xác định của hàm số :

a. \(y = \sqrt 3 x\)

b. \(y = \sqrt {{{ – 1} \over {1 – x}}} \)

Bài 2. Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 2.\) Tính : \(f\left( 2 \right);\,f\left( { – 2} \right);\,f\left( {2 + \sqrt 2 } \right)\)

Bài 3. Chứng minh hàm số \(y=-x\) nghịch biến trên \(\mathbb R\).


Bài 1. a. \(\sqrt 3 x\) xác định với mọi giá trị \(x\) thuộc \(\mathbb R\).

b. \(\sqrt {{{ – 1} \over {1 – x}}} \) xác định \( \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{   {{{ – 1} \over {1 – x}} \ge 0}  \cr   {1 – x \ne 0}  \cr  } } \right. \Leftrightarrow 1 – x < 0 \Leftrightarrow x > 1\)

Bài 2. Hàm số đã cho làm hàm hằng. Vậy : \(f\left( 2 \right) = f\left( { – 2} \right) = f\left( {2 + \sqrt 2 } \right) = 2\)

Bài 3. Với \({x_1},\,{x_2}\) bất kì thuộc R và \({x_1}<{x_2}\). Ta có:

\(f\left( {{x_1}} \right) =  – {x_1};f\left( {{x_2}} \right) =  – {x_2} \)

\(  \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) – f\left( {{x_2}} \right) =  – {x_1} – \left( { – {x_2}} \right) \)\(=  – \left( {{x_1} – {x_2}} \right)  \)

Vì \({x_1}<{x_2}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {x_1} – {x_2} < 0 \Rightarrow  – \left( {{x_1} – {x_2}} \right) > 0  \cr  &  \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) – f\left( {{x_2}} \right) > 0 \cr&\Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) > f\left( {{x_2}} \right) \cr} \)

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên \(\mathbb R.\)