Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 Học kì 1: Xác định phương châm hội thoại liên quan đến mỗi thành ngữ sau

CHIA SẺ
Nêu đặc điểm nội dung của các phương châm hội thoại đã học; Xác định phương châm hội thoại liên quan đến mỗi thành ngữ sau: Ăn đơm nói đặt … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 Học kì 1.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Nêu đặc điểm nội dung của các phương châm hội thoại đã học.

2. (5đ) Xác định phương châm hội thoại liên quan đến mỗi thành ngữ sau:

a. Ăn đơm nói đặt.

b. Dây cà ra dây muống.

c. Cãi chày cãi cối.

d. Khua môi múa mép.

e. Ăn ốc nói mò.


1. Nội dung năm phương châm hội thoại đã học trong chương trình: (5đ)

– Phương châm về lượng:

Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung. Nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.

– Phương châm về chất:

Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.

– Phương châm quan hệ:

Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.

– Phương châm cách thức:

Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch; tránh cách nói mơ hồ.

-Phương châm lịch sự:

Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác.

2. Xác định phương châm hội thoại liên quan đến mỗi thành ngữ: (5đ)

Qua đặc điểm của mỗi phương châm hội thoại đã học, học sinh chỉ ra từng thành ngữ có liên

quan đến phương châm hội thoại nào.

a. Ăn đơm nói đặt.

Liên quan đến phương châm về chất.

b. Dây cà ra dây muống.

Liên quan đến phương châm cách thức.

c. Cãi chày cãi cối.

Liên quan đến phương châm về chất.

d. Khua môi múa mép.

Liên quan đến phương châm về chất.

e. Ăn ốc nói mò.

Liên quan đến phương châm về chất