Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh Chương 5 lớp 9 có đáp án: Các lĩnh vực của công nghệ sinh học bao gồm gì?

CHIA SẺ
Khái niệm nào sau đây về kĩ thuật gen là đúng ?; Ứng dụng của kĩ thuật gen là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh Chương 5 lớp 9 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Công nghệ sinh học là gì ? Tại sao công nghệ sinh học là hưởng ưu tiên đầu tư và phát triển trên thế giởi và ở Việt Nam ?

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất .

1. Các lĩnh vực của công nghệ sinh học bao gồm

A. công nghệ lên men, công nghệ tế bào, công nghệ gen.

B. công nghệ enzim, công nghệ sinh học xử lí môi trường,

C. công nghê chuyển nhân và chuyển phôi…

D. cả A, B và C.

2. Khái niệm nào sau đây về kĩ thuật gen là đúng ?

A. Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động có định hưởng lên ADN cho phép chuyển gen từ mọt cá thể của một loài sang cá thể của một loài khác.

B. Kĩ thuật gen là công nghệ gen được ứng dụng trong thực tế.

C. Kĩ thuật gen là kĩ thuật cho phép chuyển một đoạn ADN chứa một gen hoặc một cụm gen từ tế bào cho sang tế bào nhận.

D. Cả B và C

3. Ứng dụng của kĩ thuật gen là

A. tạo các chủng vi sinh vật mới.

B. tạo giống cây trồng biến đổi gen

C. tạo động vật biến đổi gen.

D. cả A, B và C.

4. Mục đích của việc sử dụng kĩ thuật gen là

A. sử dụng những kiểu gen tốt, ổn định để làm giống trong sản xuất.

B. để chuyển đoạn ADN mang một hoặc một cụm gen từ tế bào của loài cho sang tế bào của loài nhận.

C. tập trung các gen trội có lợi vào những cơ thể dùng làm giống.

D. cả A và B.

5. Kĩ thuật gen gồm những khâu nào ?

A. Tách ADN NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn hoặc virut

B. Tạo ADN tái tổ hợp (ADN lai), cắt ADN của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền (nhờ enzim cắt) và lập tức ghép ADN của tế bào cho vào ADN của thê truyền (nhờ enzim nối)

C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép thể hiện

D. Cả A, B và C


1. (5đ) – Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

– Công nghê sinh học gồm các lĩnh vực công nghẹ : lên men, tế bào, enzim, chuyến nhân và chuyên phôi, sinh học xử lí môi trường, gen, y- dược.

– Vì còng nghệ sinh học giúp tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người nên còng nshệ sinh học là hướng ưu tiên đầu tư và phát triển trên thế giới và ớ Việt Nam.

2. (5đ)

1

2

3

4

5

D

A

D

B

D