Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 – Chương 1: Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB

CHIA SẺ
Cho mạch điện theo sơ đồ hình 6, trong đó điện trở R1 = 5Ω; R2 = 15Ω ; Vôn kế chỉ 3V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 – Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 ; R2 ; R mắc song song. Khi dòng điện qua các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R bằng nhau? Vì sao?

2. Cho mạch điện theo sơ đồ hình 6, trong đó điện trở R1 = 5Ω; R2 = 15Ω ; Vôn kế chỉ 3V.

a) tìm chỉ số của Ampe kế

b) tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB.

3.Ba bóng đèn giống nhau và đều có hiệu điện thế định mức 12V được mắc nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế 24V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn.


1. Ba điện trở R1 ; R2 ; R mắc song song.

Khi dòng điện qua các điện trở bằng nhau ta có thể kết luận các điện trở R1 ; R2 ; R bằng nhau vì \(I = {U\over R}\) mắc song song nên U là bằng nhau, nếu I bằng nhau thì R phải bằng nhau.

Vậy  \({R_1} = {R_2} = {R_3}\)­.

2. a) Chỉ số của Ampe kế:

\(I = {{{U_2}} \over {{R_2}}} = {3 \over {15}} = 0,2A\)

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB: \( U= I.R = 0,2.20 = 4V.\)

3. Do ba đèn có hiệu điện thế định mức bằng nhau nên điện trở của chúng bằng nhau

\({R_1} = {R_2} = {R_3}= R\).

Vì ba điện trở giống nhau mắc nối tiếp nên hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn đều bằng nhau.

Vậy \({U_1} = {U_2} = {U_3}= {U \over 3} = {{24} \over 3} = 8V\).