Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 môn Lý 9: Tính cường độ dòng điện định mức chạy qua dây nung của bàn là

CHIA SẺ
Một dây điện trở R = 200Ω. Được mắc vào hiệu điện thế U rồi nhúng vào 1 ấm nước, sau 10 phút nhiệt lượng tỏa ra là 30000J. cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu dây có giá trị bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 môn Lý 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Trên nhãn của một bàn là có ghi 220V – 1000W, nếu hiệu điện thế của bàn là đúng bằng 220V thì cường độ dòng điện qua nó bằng bao nhiêu? Tính nhiệt lượng bàn là tỏa ra trong 1 phút.

2. Trên nhãn của một bàn là có ghi 220V – 1000W

a) Tính cường độ dòng điện định mức chạy qua dây nung của bàn là.

b) Tính điện trở dây nung của bàn là khi nó hoạt động bình thường.

c) Nếu một ngày dùng 30 phút thì trong 1 tháng (30 ngày), phải trả bao nhiêu tiền điện, biết giá mỗi số điện là 800đ.

3.Một dây điện trở R = 200Ω. Được mắc vào hiệu điện thế U rồi nhúng vào 1 ấm nước, sau 10 phút nhiệt lượng tỏa ra là 30000J. cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu dây có giá trị bao nhiêu?


1. + cường độ dòng điện \(I =\dfrac{ P}{U} = 4,55\; A\)

+ nhiệt lượng bàn là tỏa ra trong thời gian 1 phút \(Q = P.t = 1000.60 = 60000\;J.\)

2. a) Cường độ dòng điện định mức chạy qua dây nung của bàn là:

\({{I}_{dm}}=\dfrac{{{P}_{dm}}}{{{U}_{dm}}}=\dfrac{1000}{220}=\text{ }4,55A\)

b) Điện trở dây nung của bàn là khi hoạt động bình thường:

\(R = \dfrac{{{U_{dm}}}}{{{I_{dm}}}} = \dfrac{{220}}{{4,55}} = 48,4\,\,\Omega \)

c) Trong một tháng phải trả tiền điện là \(T = P.t .800 = 1.0,5.30.800 = 12000\) đồng.

3. Công suất của dây điện trở là \(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{30000}}{{600}} = 50\;W.\)

Hiệu điện thế hai đầu dây là U thì

\(P = {{{U^2}} \over R} \Leftrightarrow \sqrt {P.R}  = \sqrt {50.200} \)

\(U = \sqrt {10000}  = 100(V)\)

Cường độ dòng điện \(I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{{50}}{{100}} = 0,5\,A\)