Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Lý lớp 9: Cường độ dòng điện I = 0,5A,  hiệu điện thế hai đầu dây và R có giá trị bao nhiêu?

CHIA SẺ
Một dây điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U rồi nhúng vào 1 ấm nước, sau 10 phút nhiệt lượng tỏa ra là 12000J. Cường độ dòng điện I = 0,5A,  hiệu điện thế hai đầu dây và R có giá trị bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Lý lớp 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Một đèn ống nếu dùng chấn lưu bình thường thì công suất tiêu thụ điện năng là 40W, nếu dùng chấn lưu điện tử thì giảm được 20% công suất. Một gia đình sử dụng 6 bóng đèn. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 6 giờ thì trong một năm (365 ngày) sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện khi sử dụng chấn lưu điện tử? cho rằng  giá tiền điện 800đ/kW.h

2. Một dây điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U rồi nhúng vào 1 ấm nước, sau 10 phút nhiệt lượng tỏa ra là 12000J. Cường độ dòng điện I = 0,5A,  hiệu điện thế hai đầu dây và R có giá trị bao nhiêu?

3.Có một bóng đèn loại 220V – 55W và một bếp điện 220V – 550W được mắc song song vào hiệu điện thế U = 220V. Cường độ dòng ở mạch chính có giá trị bao nhiêu?


1. Điện năng 1 bóng đèn tiêu thụ \(A = P.t = 40.60.365 = 87600\;Wh \)\(\;= 87,6\;kWh\)

Điện năng 6 bóng tiêu thụ \(A = 6. 87,6\; kWh = 525,6\;kWh\)

Điện năng 6 bóng đèn tiết kiệm được \(A’ = 0,2.525,6 = 105,12\;kWh\)

Số tiền tiết kiệm được \(T = 800.105,12 = 84096\) đồng

2. Công suất của dây điện trở là \(P =\dfrac{ A }{ t} = \dfrac{1200}{600} = 20\;W.\)

Gọi điện trở dây dẫn R ta có \(P = {I^2}R \Leftrightarrow R = \dfrac{P }{ {{I^2}}} = 80\Omega \)

\(U = I.R = 0,5.80 = 40\;V\)

3. Cường độ dòng điện chaỵ qua bóng đèn 220V – 55W:

\(I_1= \dfrac{P}{U }= \dfrac{55}{220 }= 0,25\;A\)

Cường độ dòng điện chạy qua bếp điện 220V – 550W:

\(I_2= \dfrac{P_2}{ U} =\dfrac{ 550 }{220 }= 2,5\;A\)

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính

\(I = {I_1} + {I_{2}} = 0,25 + 2,5 = 2,75A.\)