Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh Chương 9: Vai trò của tiếng nói và chữ viết là gì?

CHIA SẺ
Vai trò của tiếng nói và chữ viết là gì?; Sự khác nhau cơ bản của con người với động vật bậc cao là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh Chương 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (6đ) ức chế phản xạ có điều kiện (cũ) và thành lập các phản xạ có điểu kiện (mới) có ý nghĩa gì ?

2.. (4đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Vai trò của tiếng nói và chữ viết là gì ?

A. Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây các phản xạ có điều kiện cấp cao

B. Tiếng nói và chữ viết là phương tiộn để giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau

C. Tiếng nói và chữ viết là cơ sở để khái quát hoá, trừu tượng hoá

D. Cả A và B

2. Sự khác nhau cơ bản của con người với động vật bậc cao là gì ?

A. Có khả năng thành lập phản xạ có điều kiện

B. Có khả năng thành lập phản xạ không điều kiện

C. Có khả năng tư duy trừu tượng

D. Cả A, B và C

3. Phản xạ có điều kiện có thể mất do

A. Thường xuyên dùng.

B. Không được củng cố thường xuyên,

C. Được hình thành trong đời sống cá thể

D. Cả A và B.

4. Phản xạ có điều kiện có đặc điểm gì ?

A. Sinh ra đã có, không cần phải học tập

B. Được hình thành trong đời sống cá thể

C. Có thể mất đi nếu không được dùng

D. Cả A và B


1.. (6đ) Ức chế phản xạ có điều kiện (cũ) và thành lập các phản xạ có điều kiện (mới) có liên quan mật thiết với nhau, đảm bảo cho cơ thể thích nghi kịp thời trước những đổi thay xảy ra thường xuyên trong môi trường xung quanh (tự nhiên cũng như xã  hội). Phản xạ có điều kiện cũ tỏ ra không còn phù hợp nữa sẽ dần dần mất đi (ức chế phản xạ có điều kiện cũ) và những phản xạ có điều kiện mới được thành lập để thay thế.

2..(4đ)

1

2

3

4

D

C

B

D