Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh Chương 2: Qua quá trình giảm phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm gì ?

CHIA SẺ
Qua quá trình giảm phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm gì ?; Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở kì nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh Chương 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Giảm phân là gì ? Giảm phân có ý nghĩa gì?

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Qua quá trình giảm phân, bộ NST ở tế bào con có đặc điểm gì ?

A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ờ trạng thái kép.

B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

2. Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở

A. kì giữa 1 của giảm phân.

B. kì sau 1 của giảm phân,

C. kì giữa 2 của giảm phân.

D. kì sau 2 của giảm phân.

3. Giảm phân tạo ra loại tế bào nào ?

A. Tế bào có bộ NST 2n.

B. Giao tử có bộ NST n.

C. Tinh trùng có bộ NST n.

D. Trứng có bộ NST n.

4. Ở người, tế bào có 2n = 46. Một tế bào người ờ kì sau của giảm phân 2 có số lượng NST là

A. 23 NST đơn.         B. 23 crômatit.

C. 46 NST kép.         D. 46 NST đơn.

5. Ở người, tế bào có 2n = 46. Một tế bào người ở kì giữa của giảm phân 2 có số lượng NST là

A. 23 NST đơn.      B. 23 crômatit.

C. 46 NST kép.       D. 46 NST đơn.


1.. (5đ) Giảm phân là quá trình hình thành giao tử.

Ý nghĩa của giảm phân :

Giúp hình thành các giao tử. Giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử qua thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau, làm xuất hiện biến dị tổ hợp phong phú ớ những loài sinh sản hữu tính tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống.

2.. ( 5đ)

1

2

3

4

5

C

B

B

D

D