Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút Chương 3: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

CHIA SẺ
Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?; Nước Gia – ven là dung dịch trong nước của chất nào? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút Chương 3. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (1đ): Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

\(\eqalign{  & A.3C{l_2} + 2Fe\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2FeC{l_3}  \cr  & B.C{l_2} + Cu\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuC{l_2}  \cr  & C.2C{l_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2C{l_2}O  \cr  & D.C{l_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{\(\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}\)}} HCl + HClO. \cr} \)

2. (2đ): dẫn khí clo vào cốc nước có pha quỳ tím. Hiện tượng quan sát được là:

A.dung dịch có màu vàng lục, quỳ tím chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu.

B.dung dịch không có màu, quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

C.dung dịch có màu vàng lục, quỳ tím mất màu.

D.dung dịch có màu đỏ.

3. (1đ): Nước Gia – ven là dung dịch trong nước của:

A.NaClO.

B.NaCl

C.NaClO và NaOH

D.NaClO và NaCl.

4. (1đ): Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ: clo, hidro, clorua, oxi.

Dùng chất nào sau đây để nhận biết từng khí?

A.quỳ tím ướt.

B.dung dịch NaOH

C.Than nóng đỏ.

D.bột nhôm.

5. (1đ): Điều chế clo bằng phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

\(\eqalign{  & A.Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O({t^0})  \cr  & B.2KMn{O_4} + 16HCl \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 5C{l_2} + 8{H_2}O  \cr  & C.2NaCl + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} + C{l_2}\cr&\text{(điện phân có màng ngăn)}  \cr  & D.2FeC{l_3} \to 2FeC{l_2} + C{l_2}({t^0}) \cr} \)

6. (1đ): Dung dịch nước clo hay nước Gia – ven có tính tẩy màu vì có mặt:

A.HClO hay NaClO là những chất có tính oxi hóa mạnh.

B.HClO hay NaClO dễ tạo ra oxi.

C.nguyên tố clo.

D.HClO là một axit yếu và NaClO là muối của HClO.

7. (1đ): Để loại khí HCl thoát ra cùng với khí Cl2 trong phản ứng:

\(Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O({t^0})\)

Người ta dùng:

A.dung dịch NaOH

B.dung dịch NaCl bão hòa.

C.H2SO4 đặc.

D.dung dịch nước vôi trong.

8. (2đ): Dẫn khí clo vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường, dung dịch tạo ra có chứa:

A.HCl và HClO

B.KOH và Cl2

C.KClO và KCl

D.KClO3 và HClO.


1.Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

D

A

D

A

B

C

2.Lời giải.

1. (C)

Cl2 không tác dụng trực tiếp với O2

2. (A)

Thành phần nước clo  gồm: Cl2, HCl, HClO nên dung dịch có màu vàng lục của clo, quỳ tím hóa đỏ do có HCl, và mất màu nhanh chóng do HClO có tính oxi hóa mạnh.

3. (D)

Cl2 + NaOH \(\to\) NaClO + NaCl + H­2O.

4. (A)

Khi làm giấy quỳ tím ướt hóa đỏ là khí HCl, mất màu là khí clo, không có hiện tượng gì là oxi.

5. (D)

Không xảy ra phương trình hóa học:

2FeCl3 \(\to\) 2FeCl2 + Cl2 (t0)

6. (A)

HClO hay NaClO là những chất có tính oxi hóa mạnh.

7. (B)

Dung dịch NaCl bão hòa hấp thụ được khí HCl, không giữ được khí Cl2.

8. (C)

Cl2 + 2KOH \(\to\) KClO + KCl + H2O.