Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình lớp 9 năm 2015...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình lớp 9 năm 2015 có đáp án

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 9 năm 2015 có đáp án và hướng dẫn chấm.

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I

Môn : Hình học 9 -Tiết 19

Thời gian: 45 phút

Đề bài

Bài 1: (2 điểm ) Giải tam giác vuông ABC vuông tại A , biết AB = 3cm , ∠C = 300

Bài 2: ( 5 điểm ) Cho Δ ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết HB = 9cm, HC = 16cm .

a) Tính AB, AC , AH

b) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và A
C.Tứ giác ADHE là hình gì ? Chứng minh .

c) Tính chu vi và diện tích của tứ giác ADHE

Bài 3: (2 điểm ) ( Không dùng máy tính )

a) Tính giá trị của biểu thức :

M = 2014sin 2200 + sin400 + 2014cos2 200 – cos 500 + tan200 .tan700

b) Biết sinα = .Tính tan α

Bài  4: ( 1 điểm ) Cho ABC vuông tại A , đường cao AH , biết BH = a ; CH = b Chứng minh :

bai4


Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Hình học chương 1

Bài 1 (2đ)dap an bai 1 kiem tra hinh 9 chuong 1

+Tính được ∠B= 600  (0,5 đ)

+Tính AC = ABtanB

=  3.tan600 = 3√3 (cm) (0,75 đ)

+Tính được BC   = 6cm (0,75 đ)

Bài 2 (5đ)dap an bai 2 kiem tra hinh 9 chuong 1

a) 3đ

+ AH2 = BH.CH = 9.16 = 144

AH = 12cm (1,0 đ)

Quảng cáo

Quảng cáo

+ AB2 = BH. BC = 9.25

AB  = 15cm (1,0 đ)

+ AC2 =  CH.BC = 16.25

AC = 20cm  (1,0 đ)

b) Chứng minh được tứ giác ADHE là hình chữ nhật  (0,5 đ)

c)

+HD.AB = HA.HB

HD = HA.HB/AB= 12.9/15 = 7,2cm (0,5 đ)

+HE.AC = HA.HC

HE = HA.HC /AC = 12.16/20 = 9,6cm (0,5 đ)

+ Chu vi ADHE:  (HD + HE ).2 = (7,2 + 9,6).2 = 33,6(cm)   (0,25 đ)

+ SADHE = HD.HE = 7,2. 9,6  =  69,12(cm2)  (0,25 đ)

Bài 3  (2đ )

M = 2014sin 2200 + sin400 + 2014cos2 200 – cos 500 + tan200 .tan700

M = 2013(sin 2200 + cos2 200 ) + sin400 – sin400 + tan200cot200 (0,5 đ)

M = 2014 .1 + 0 + 1 = 2015 (0,5 đ)

b)

bai3b

Bài 4 (1 đ)

Trong ABH  vuông tại H có :

bai4_1

Kẻ trung tuyến AM ; trong tam giác vuông ABC có AM là trung tuyến ứng cạnh huyên BC nênbai4_2Tam giác AHM vuông tại H có :  AH ≤ AM( 3 ) (0,25 đ)

Từ (1);(2) và (3) suy ra : bai4_3

 

Quảng cáo

CHIA SẺ