Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề thi 8 tuần kì 1 toán lớp 8 trường THCS Nhân...

Đề thi 8 tuần kì 1 toán lớp 8 trường THCS Nhân Mỹ

CHIA SẺ

Đề thi 8 tuần kì 1 Toán lớp 8 (Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1) trường THCS Nhân Mỹ – Hà Nam có đáp án và hướng dẫn chấm.

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

MÔN TOÁN  8

(Thời gian làm bài: 90 phút)

1 (2,5 điểm):

a. Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ:

b. Tính:  (x-1/3)2;  (2x + 1)2 ;   (x – 2y)(x + 2y)

2 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a. x2 – 6x – y2 + 9

b. x2y – y + xy2 – x

c. (7x – 4)2 – (2x + 3)2

d. x2 – x – 12

3 (1,5 điểm): Tìm x biết:

a. x3 – 4x = 0

b. (3x – 1)(2x + 7) – (x + 1)(6x – 5) = 16

4 (3 điểm): Cho hình bình hành ABC
D.Gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của CD

a. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành

b. DM cắt AC tại E, BN cắt AC tại F. Chứng minh AE = EF = FC

5 (1 điểm): Cho a ∈ Z. Chứng minh rằng:

M = (a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 4) + 1 là bình phương của một số nguyên.


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi 8 tuần kì 1 Toán lớp 8 trường THCS Nhân Mỹ.

1: 2.5 điểm

a. Viết đúng mỗi hằng đẳng thức được 0.25 đ

b. Tính đúng mỗi ý được 025 đ

Câu 2: 2 điểm

Phân tích đúng mỗi đa thức được 0.5 đ

3

1.5 điểm

a.  x3 – 4x   = 0

x(x – 2)(x + 2) = 0

x = 0 hoặc x – 2 = 0 hoặc x +2 = 0

⇒ x = 0; x = 2; x = -2

 

Câu Đáp án Biểu điểm
b.    (3x – 1)(2x + 7) – (x + 1)(6x – 5)       = 16

6x2 +21x – 2x – 7 –  (6x2 – 5x + 6x – 5) = 16

18x – 2          = 16                                          x          = 1

0.25

 

0.25

 

0.25

4

3 điểm

bai3   vẽ đúng hình và ghi đúng GT, KL  

 

0.5

a.     – Chỉ ra được AM//CN

–         Chứng minh được AM = CN

–         Kết luận tg AMCN là hình bình hành

0.25

0.5

0.25

b.     – Chứng minh được MBND là hbh

–         Chứng minh được E là trung điểm của AF

–         Chứng minh được F là trung điểm của FC

–         Suy ra được AE = EF = FC

0.5

0.25

0.25

0.5

5

1 điểm

M = (a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 4) + 1

= [(a + 1)(a + 4)][(a + 2)(a + 3)] + 1

= (a2 + 5a + 4)(a2 + 5a + 6) + 1

Đặt:  a2 + 5a + 4 = x

⇒M = x (x + 2) +1 = (x + 1)2

= (a2 + 5a + 4 +1)2

= (a2 + 5a + 5)2

Vì a ∈ Z ⇒ a2 + 5a + 5 ∈Z ⇒ Kết luận

 

0.25

 

0.25

 

 

0.25

0.25

CHIA SẺ