Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán có đáp án

Gửi tới thầy cô và các em đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán. Đề gồm 8 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận cụ thể như sau

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

 MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính 18x2y2z : 6xyz  là:

A. 3xyz       B. 3xy     C. 18xy       D. 18x2y2z

Câu 2: Kết quả của phép tính -3x(x-y) là:

A. -3x2 – 3xy      B. 3x2 – 3xy       C. -3x2 + 3xy   D. -3x2 – y

Câu 3: Các giá trị của x thoả mãn x3 = x là:

A. 0        B. 1      C. 1; 0        D. -1; 0;1

Câu 4: Giá trị của biểu thức x3 + 3x2 + 3x + 1  tại x=99 là:

A. 1000000         B. 1000        C.10000           D. 100000

Câu 5: Một tứ giác có nhiều nhất:

A. 1 góc từ       B. 2 góc tù    C. 3 góc tù          D. 4 góc tù

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6: Cho hình thang ABCD có đáy AB=4cm và đường trung bình MN=6cm. Khi đó CD bằng:

A. 10cm    B. 8cm        C. 5cm           D. 12cm

Câu 7: Hình thang cân là hình thang:

A. Có hai cạnh bên bằng nhau    C. Có hai cạnh đáy bằng nhau

B. Có hai góc kề một đáy bằng nhau    D. Có hai cạnh bên song song

Câu 8: Hình bình hành là tứ giác:

A. Có hai đường chéo bằng nhau

B. Có hai đường chéo vuông góc

C. Hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau

Advertisements (Quảng cáo)

D. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

II. Tự luận

Câu 9: Thực hiện phép tính

a. (2x + 3)(2x-3) – (2x+1)2

b. (4x4 – 8x3y2 + 16x2y3) : (-4x2)

Câu 10: Phân tích đa thức thành nhân tử

a. x3 + 6x2 + 9x         b. x2 – 4x – y2 + 4         c. x2 – 2x – 3

Câu 11. Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau tại O. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của OB và OD.
a. Tứ giác AECF là hình gì? Vì sao?
b. Gọi H là giao điểm của AF và DC, K là giao điểm của CE và AB. Chứng minh AH = CK
c. Qua O kẻ đường thẳng song song với CK cắt DC tại I. Chứng minh DI = 2CI

Câu 12: Chứng minh rằng x2 + y2 – 2x – 2y + 3 > 0 với mọi giá trị thực của x và y

—– HẾT —–

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C D A C B B D

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9. (1,5 điểm)

Câu 10. (2,25 điểm)

Câu 11. (3,25 điểm)

Câu 12. (1 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)