Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán học Chương 2 Đại số 8: Cộng các phân thức a + a/(a-2)

CHIA SẺ
Chứng minh rằng: \({{{x^3}} \over {1 – x}} + {x^2} + x + 1 = {1 \over {1 – x}}\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán học Chương 2 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cộng các phân thức:

a) \(a + {a \over {a – 2}}\)

b) \({{8{a^2}} \over {{a^3} – 1}} + {{a + 1} \over {{a^2} + a + 1}}\)

Bài 2. Chứng minh rằng: \({{{x^3}} \over {1 – x}} + {x^2} + x + 1 = {1 \over {1 – x}}\)


Bài 1. a) \(a + {a \over {a – 2}} = {{a\left( {a + 2} \right) + a} \over {a – 2}} = {{{a^2} – 2a + a} \over {a – 2}} = {{{a^2} – a} \over {a – 2}}\)

b) \(MTC = {a^3} – 1 = \left( {a – 1} \right)\left( {{a^2} + a + 1} \right)\)

Vậy \({{8{a^2}} \over {{a^3} – 1}} + {{a + 1} \over {{a^2} + a + 1}} = {{8{a^2}\left( {a + 1} \right)\left( {a – 1} \right)} \over {{a^3} – 1}}\)\(\; = {{8{a^2} + {a^2} – 1} \over {{a^3} – 1}} = {{9{a^2} – 1} \over {{a^3} – 1}}\)

Bài 2. Biến đổi vế trái (VT), ta có:

\(VT = {{{x^3} + \left( {1 – x} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)} \over {1 – x}} = {{{x^3} + \left( {1 – {x^3}} \right)} \over {1 – x}}\)\(\;= {1 \over {1 – x}} = VP\) (đpcm).