Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số 8: Rút gọn biểu thức sau B = ( x/(x + y) + x/(x – y )) . ( x^2 – y^2)

CHIA SẺ
Rút gọn: \(A = {{x + 8} \over {x – 2}}.{{3x – 7} \over {x + 10}} + {{x + 8} \over {x – 2}}.{{5 – 2x} \over {x + 10}}\);  \(B = \left( {{x \over {x + y}} + {x \over {x – y}}} \right).\left( {{x^2} – {y^2}} \right)\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Rút gọn:

1. \(A = {{x + 8} \over {x – 2}}.{{3x – 7} \over {x + 10}} + {{x + 8} \over {x – 2}}.{{5 – 2x} \over {x + 10}}\)

2. \(B = \left( {{x \over {x + y}} + {x \over {x – y}}} \right).\left( {{x^2} – {y^2}} \right)\)

3. \(C = {{{x^2} + 3x} \over {{x^2} + 3x + 9}}.{{{x^3} – 27} \over {4x + 12}}.\)


1. \(A = {{x + 8} \over {x – 2}}\left( {{{3x – 7} \over {x + 10}} + {{5 – 2x} \over {x + 10}}} \right) \)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;= {{x + 8} \over {x – 2}}.{{3x – 7 + 5 – 2x} \over {x + 10}}\)

\( \;\;\;\;\;\;\;\;= {{x + 8} \over {x – 2}}.{{x – 2} \over {x + 10}} = {{x + 8} \over {x + 10}}.\)

2. \(B = {{x\left( {{x^2} – {y^2}} \right)} \over {x + y}} + {{y\left( {{x^2} – {y^2}} \right)} \over {x – y}}\)

\(\;\;\;\;\;\;\;= x\left( {x – y} \right) + y\left( {x + y} \right) = {x^2} + {y^2}.\)

3. \(C = {{x\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} + 3x + 9} \right)} \over {\left( {{x^2} + 3x + 9} \right)4\left( {x + 3} \right)}} = {{x\left( {x – 3} \right)} \over 4} \)\(\;= {{{x^2} – 3x} \over 4}.\)