Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8 có đáp án: Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên bằng cạnh đáy CD của hình thang

CHIA SẺ
Cho hình thang ABCD \(\left( {AB// CD} \right)\) trong đó hai đường phân giác của góc A và B cắt nhau tại điểm K thuộc đáy CD … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình thang ABCD \(\left( {AB// CD} \right)\) trong đó hai đường phân giác của góc A và B cắt nhau tại điểm K thuộc đáy CD. Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên bằng cạnh đáy CD của hình thang.


\(AB//CD\,(gt) \Rightarrow \widehat {{A_2}} = \widehat {{K_1}}\) mà \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}}\) (gt)

                    \( \Rightarrow \widehat {{A_1}} = \widehat {{K_1}}\)  nên \(\Delta ADK\) cân tại D

\( \Rightarrow DA = DK\)

Tương tự \(\Delta BCK\) cân tại C

\( \Rightarrow CB = CK\) mà \(DK + CK = CD\)

\( \Rightarrow DA + CB = CD\)