Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8: Chứng minh H, O, D thẳng hàng

CHIA SẺ
Cho tam giác ABC có trực tâm H, kẻ \(Bx \bot AB,Cy \bot AC.\) Gọi D là giao điểm của Bx và Cy. Chứng minhh: BHCD là hình bình hành … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tam giác ABC có trực tâm H, kẻ \(Bx \bot AB,Cy \bot AC.\) Gọi D là giao điểm của Bx và Cy.

a) Chứng minhh: BHCD là hình bình hành.

b) Gọi O là trung điểm của BC. Chứng minh H, O, D thẳng hàng.


 

a) Ta có: \(Bx//CH( \bot AB)\)

Tương tự: \(Cy// BH( \bot AC)\)

Hay \(BD//CH\) và \(CD// BH.\)

Vậy tứ giác BHCD là hình bình hành.

b) O là trung điểm cuả  BC \( \Rightarrow \) đường chéo thứ hai HD phải qua O.

Hay ba điểm H, O, D thẳng hàng.