Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Kiểm tra 45 phút môn Đại số 7 Chương 3 Thống Kê: Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

CHIA SẺ
Đề kiểm tra 45 phút môn Đại số lớp 7 – Chương 3 Thống kê: Lập bảng “tần số”, tính số trung bình cộng

Bài 1: Số cây trồng của mỗi lớp trong một trường THCS được ghi lại trong bảng sau:

25

30

25

30

35

25

27

35

27

30

32

35

38

30

40

30

38

40

25

30

a) Tìm tần số của giá trị 30.

b) Trường đó có bao nhiêu lớp?

c) Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

d) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh trong một tổ của lớp 7A được ghi lại như sau:

2

10

9

6

5

5

7

10

3

6

8

10

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 3: Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn Toán của học sinh một lớp 7 người điều tra cho bảng sau:

6

9

7

8

6

10

5

7

9

6

8

7

- Quảng cáo -

6

5

9

7

8

4

6

7

4

9

3

7

9

6

8

7

8

10

a) Lập bảng “tần số”, tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.


Bài 1:

a) Tần số của giá trị 30 là: 6.

b) Trường có 20 lớp.

c) Có 7 giá trị khác nhau.

d) Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 30.\)

Bài 2:

a) \(\overline {\rm{X}}  = \dfrac{{2.1 + 3.1 + 5.2 + 6.2 + 7 + 8 + 9 + 10.3}}{{12}} = 6,75.\)

b)  \({{\rm{M}}_0} = 10.\)

Bài 3:

a) Bảng “tần số”:

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

2

2

6

7

5

5

2

b) \(\overline {\rm{X}}  = \dfrac{{3.1 + 4.2 + 5.2 + 6.6 + 7.7 + 8.5 + 9.5 + 10.2}}{{30}} \approx 7.\)

 Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 7.\)