Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 toán của trường THCS Thành Sơn năm 2016 có đáp án

CHIA SẺ

Dưới đây là Đề thi học kì 2 Toán lớp 7 có đáp án của trường THCS Thành Sơn – Phòng GD & ĐT Khánh Sơn.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Năm học 2015 – 2016

(Thời gian làm bài 90 phút)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ)

(Chọn đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ)

Kết quả điều tra về số con của 10 hộ gia đình thuộc một thôn được ghi lại ở bảng sau:

3

2 3 2 2
4 1 2 4

2

1: Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng trên là gì?

A. Số hộ gia đình                      
B.Số con của mỗi gia đình

C.Số hộ gia đình, số con          
D.10 hộ gia đình

2: Ở bảng trên: Tần số cao nhất là bao nhiêu?

A. 5            
B.2                  
C.3                
D.4

3: Bảng trên điều tra bao nhiêu hộ gia đình?

A. 3              
B.4                  
C.5                
D.10

4: Biểu thức đại số biểu thị: Tổng của x và y là:

A. xy          
B.x + y            
C.x – y          
D.(–x) + y

5: Hệ số của đơn thức -2x5y3  là:

A. 5           B.  3                
C.-2                
D. 8

6: Bậc của đa thức 5x2 – 4x – 4 là bao nhiêu?

A. 1          
B.2            
C.3                
D. 4

7: Bộ ba số nào dưới đây tạo thành một tam giác

A. 5cm; 10cm; 12cm            
B.1cm; 2cm; 4cm

C.1cm; 1cm; 3cm                
D.2cm; 3cm, 6cm

8: Cho hình vẽ bên hãy cho biết AM = … AG ?

2016-04-21_094327

A. AM = 3/2AG            
B.AM = 1/2AG

C.AM = 3AG                
D.AM = 2 AG

9: Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là:

A. góc vuông      
B.góc tù      
C. góc nhọn        
D.góc bẹt

10: Cho ∆AB
C.Chỉ ra bất đẳng thức sai trong các bất đẳng thức sau:

A. AB > AC – BC          
B.AB > AC + BC

C.AC > AB – BC         D.BC < AC +  AB.

11: Cho tam giác cân có độ dài 1 cạnh là 10 cm và cạnh kia là 4 cm. Cạnh đáy là bao nhiêu?

A. 6 cm        
B.14 cm          
C.10 cm          
D.4 cm

12: Cho ∆ABC biết AB = 4cm; BC = 5cm; AC = 6cm. Khi đó:

A. ∠A > ∠B > ∠C              
B.∠A > ∠C > ∠B

C.∠B > ∠A > ∠C            
D.∠B > ∠C > ∠A

PHẦN II. TỰ LUẬN (7đ)

13: (2,5 điểm) Thời gian giải 1 bài toán của 10 học sinh lớp 7C được ghi trong bảng sau(tính theo phút):

3

5 4 4 6
5 4 5 3

4

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng.

c) Tìm mốt.

14: (1điểm) Cho các đa thức sau:

P(x) = 1 + x3 + 2x;          Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(x) + Q(x).

15: (3,5 điểm)  Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH.

a) Vẽ hình.

a) Chứng minh: ΔAHB = ΔAHC

b) Chứng minh: ∠AHB = ∠AHC = 900

c) Biết AB = AC = 13cm, BC = 10 cm, hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.

_____________

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Đ.Án B A D B C B A A C B D C

PHẦN II: TỰ LUẬN (7đ)

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM
13 2,5đ
a) Dấu hiệu: Thời gian giải 1 bài toán của mỗi học sinh lớp 7C

b)

Lập bảng tần số.

Giá trị(x) 3 4 5 6
Tần số(n) 2 4 3 1 N = 10

Tính số trung bình cộng.

2016-04-21_095325

c) Tìm mốt.

M0 = 4

1

0,5

0,25

0,25

0,5

14
a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

P(x) = x3 + 2x + 1

Q(x) = – 2x3 + 2x2 + x – 5

b) Tính P(x) +  Q(x).

P(x) =     x3             + 2x + 1
     Q(x) = – 2x3 + 2x2    +   x  – 5              P(x) + Q(x) =  – x3  + 2x2   + 3x  – 4

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

15 3,5đ
2016-04-21_095547

Vẽ hình đúng

 a) Xét ΔAHB và ΔAHC  có:

AH  là cạnh chung.

AB = AC (gt) .

HB = HC (gt)

=> ΔAHB = ΔAHC ( c-c-c )

b) Ta có ΔAHB = ΔAHC (cmt)

⇒ ∠AHB = ∠AHC

Mà ∠AHB + ∠AHC = 1800 (kề bù)

Vậy ∠AHB = ∠AHC = 1800/2 = 900

c) Ta có  BH = CH = 1/2.BC =1/2.10 = 5(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông AHB ta có:

AB2  = AH2 + HB2

=> AH2 = AB2 – HB2

=> AH2 = 132 – 52 = 144

=> AH = √144 = 12

Vậy AH = 12(cm)

0,5 đ

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25