Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 7 trường THCS...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 7 trường THCS Chu Văn An

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 7 trường THCS Chu Văn An – Chí Linh – Hải Dương có đáp án lời giải chi tiết.

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN LỚP 7 – Chương 1

Đề số 1

 (Thời gian làm bài: 45 phút)

1 ( 2 điểm):

Phát biểu dấu hiệu ( định lí ) nhận biết hai đường thẳng song song.

2 ( 2 điểm):

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm, vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB cắt AB tại O. Tính OA, OB.

3 (4 điểm):

Cho hình vẽ . bai3

Biết hai đường thẳng a và b song song với nhau và góc A1 = 600 .

a)     Vẽ lại hình và ghi Giả thiết, kết luận

b)    Tính số đo của của góc A2; Góc B1

c)     Kẻ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại M.      Chứng minh rằng: c ⊥ b

4 ( 2 điểm): ( yêu cầu ghi giả thiết, kết luận của bài toán )

Cho hình vẽ:bai4

Biết  Ax // By ; ∠xAC = 1080 ;

∠CBy = 1220.. Tính ∠ACB =?


Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 chương 1 hình học 7 trường THCS Chu Văn An

Câu 1: Phát biểu đúng dấu hiệu ( SGK trang 90) (2 điểm)

Câu 2: cau2 (2)

Vẽ hình đúng (1 điểm)

–  OA = OB = ½ AB ( Do O là trung điểm của AB ( Do O là trung điểm của AB ) (0.5đ)

=> OA = OB = 3cm  (0.5đ)

3:

a)

cau3a

Quảng cáo

Quảng cáo

hình đúng (0.5 đ)

Ghi đúng GT;KL (0.5 đ)

b) 

+/ Ta có : ∠A2 = ∠A1 ( hai góc đối đỉnh )  (0.25đ)

Mà ∠A = 600   => ∠A2 = 600   .   (0.25đ)

+/ Do a//b nên ∠B1 = ∠A1 ( so le trong)  (0.25đ)

Mà ∠A1 = 600    => ∠B1 = 600   (0.25đ)

c)

-Vẽ hình đúng  (0.25đ)

+/Ta có :

c ⊥ a ( gt)       (0.25đ)

và a // b ( gt)    (0.25đ)

=> c  ⊥ b ( quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song)  (0.25đ)

4:

bai4Vẽ hình, ghi GT;KL  (0.5đ)

Qua C vẽ x’y’ // Ax.

+/ Ta có  :

x’y’ // Ax ( cách vẽ )

Ax // By ( gt)

=> x’y’ // By  (0.5đ)

– Tính được ∠ Acx’ = 720 dựa vào 2 góc có vị trí trong cùng phía  (0.25đ)

– Tính được ∠Bcy’ = 580 dựa vào 2 góc có vị trí trong cùng phía (0.25đ)

– Tính được ∠ACB = 1800 – (∠ Acx’ + ∠Bcy’ ) = 1800 – (720 + 580 ) = 50(0.5đ)

Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác mà đúng vẫn cho đủ số điểm.

Quảng cáo

CHIA SẺ