Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Giải bài 65,66,67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 9: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn –  Giải bài 65,66,67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 – Chương 1.

1. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

2. Chú ý:

– Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn

– Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.

Advertisements (Quảng cáo)

Hướng dẫn giải bài tập Toán 7 trang 34 Toán Đại số 7 tập 1

Bài 65. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó 3/8; -7/5; 13/20; -13/125

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó lần lượt là 8 = 23, 5, 20 = 22.5, 125 = 53 đều không chứa thừa số nguyên tố nào khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

3/8 = 0,375  ; 7/5 = -1,4;  13/20 = 0,65 ; 13/125 = -0,104

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 66. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó.

1/6;       5/11;         4/9 ;        7/18

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó lần lượt là 6=2.3, 11=1.11, 9=3.3, 18 = 2.32 đều có chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Ta được: 1/6 = 0,1(6); -5/11 =-0,(45); 9/4 =0, (4); -7/18 = -0,3(8)


Bài 67: Cho  A =3/2.?

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Giaỉ: Các số nguyên tố có một chữ số là : 2, 3, 5, 7

Điền vào dấu hỏi chấm ta được bai67Trong các phân số trên, các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: bai67_1Vậy có thể điền ba số: 2, 3, 5

Advertisements (Quảng cáo)