Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài 65,66,67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1: Số thập...

Giải bài 65,66,67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

CHIA SẺ

Bài 9: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn –  Giải bài 65,66,67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 – Chương 1.

1. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

2. Chú ý:

– Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn

– Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 7 trang 34 Toán Đại số 7 tập 1

Bài 65. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó 3/8; -7/5; 13/20; -13/125

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó lần lượt là 8 = 23, 5, 20 = 22.5, 125 = 53 đều không chứa thừa số nguyên tố nào khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

3/8 = 0,375  ; 7/5 = -1,4;  13/20 = 0,65 ; 13/125 = -0,104


Bài 66. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó.

1/6;       5/11;         4/9 ;        7/18

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó lần lượt là 6=2.3, 11=1.11, 9=3.3, 18 = 2.32 đều có chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Ta được: 1/6 = 0,1(6); -5/11 =-0,(45); 9/4 =0, (4); -7/18 = -0,3(8)


Bài 67: Cho  A =3/2.?

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Giaỉ: Các số nguyên tố có một chữ số là : 2, 3, 5, 7

Điền vào dấu hỏi chấm ta được bai67Trong các phân số trên, các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: bai67_1Vậy có thể điền ba số: 2, 3, 5