Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi kiểm tra kì 2 lớp 7 toán: Tìm nghiệm của đa thức 2x+1

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 lớp 7 Toán năm học 2016 – 2017 có đáp án.

Bài 1.

a) Phát biểu các định lí về quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong một tam giác.

b) Áp dụng : So sánh các cạnh của ΔABC, biết rằng: góc A = 400; góc B = 800 

Bài 2.

Số ngày vắng của 30 học sinh lớp 7A trong một học kì được ghi lại như sau:

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số.

c) Tính số trung bình cộng.

Bài 3. Cho 2 đa thức

A(x) = x3 – 4x2 – x + 3

B(x) = 2x2 + 5x2 + 2x – 4

a) Tính A(x)+ B(x)

b) Tính giá trị của A(x)+ B(x) tại x = 2

Bài 4. Tìm nghiệm của đa thức 2x+1

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm, AC = 6cm.

a) Tính BC.

b) Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 2cm , trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = A
B.Chứng minh ΔBEA = ΔDEA

c) Chứng minh rằng DE đi qua trung điểm cạnh BC.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI

BÀI

ĐÁP ÁN

Điểm
1 a) Định lí: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

b) Ta có: góc C = 600

∠B > ∠C > ∠A => AC > AB > BC

1

0.5

0.5

2 a) X: Số ngày vắng mặt của mỗi học sinh lớp 7A.

b)

Giá trị (x) 0 1 2 3 4 5
Tần số (n) 5 9 10 3 2 1 N=30

c) Trung bình cộng X = 1.7

0.5

1.0

0.5

3 a) A(x)+B(x) = 3x3+x2+x-1

b)  Tại x = 2 thì giá trị của A(x)+B(x) là: 29

1

1

4 Cho 2x+1 = 0=> x = -1/2. Vậy đa thức 2x+1 có nghiệm x = -1/2 1
5 Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:

BC2 = AB2+AC2

BC2 =  82 + 62 = 100

=> BC  = 10 (cm)

b) Xét ΔBEA và ΔDEA ta có:

AB = AD (gt)

Góc BAE = góc DAE = 900

EA chung

Do đó: ΔBEA = ΔDEA (c.g.c)

c) Xét rBCD có CA là đường trung tuyến ứng với cạnh BD và

EA = 1/3AC nên E là trọng tâm của ΔBCD.

Vậy DE đi qua trung điểm cạnh BC.

0.5

0.5

1.0

1.0