Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Bài kiểm tra chương 4 Toán Đại số lớp 7 hay, bám...

Bài kiểm tra chương 4 Toán Đại số lớp 7 hay, bám sát chương trình

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra chương 4 Đại số 7 có đáp án. Đề gồm có 4 câu hỏi khá hay bám sát chương trình học trong chương 4- Biểu thức đại số.

1. Cho A = 13xy  + xy – 4xy, tính giá trị của A khi x = 1 và y = -2

2. Cho M= 3x2y ;  N= -5xy2

a) Viết 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức M.

b) Tính M.N

c) Cho D = 7xy2 +2 x2y , tìm đơn thức E  sao cho  E + D = M+N.

3. Cho hai đa thức một biến

F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1

G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo chiều giảm lũy thừa của biến.

b) Tìm bậc của mỗi đa thức.

c) Tính F(x) + G(x)

d) Tìm H(x) sao cho H(x) + F(x) = G(x)

4. (a) Cho đa thức A(x) = x2 -3x +2

Kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức trên trong các số sau:  -2; 1; 2. Vì sao ?

b) Cho đa thức Q(x) = x2 – ax +b, biết Q(0)=2 và Q(x) có nghiệm là 1, tìm hệ số a và b ?


ĐÁP ÁN:

1. Cho A = 13xy  + xy – 4xy, tính giá trị của A khi x = 1 và y = -2

A = 10xy thay … A=-20

2. Tính M.N = -15x3y3

E= M+N-D=3x2y +( -5xy2) – (7xy2 +2 x2y)=..= -12xy2 + x2y

3. a) F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1

= 2x2 + x – 5

G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x

= x2 + 2x +14

b) F(x) có bậc 2

G(x) có bậc 2

c) Tính F(x) + G(x) = 2x2 + x – 5+ x2 + 2x +14= 3x2 + 3x +9

d) Tìm H(x) sao cho H(x) + F(x) = G(x)

H(x)= G(x)-F(x)= (x2 + 2x +14) – (2x2 + x – 5)=…= -x2 + x +19

4. a) Kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức trên trong các số sau:  -2; 1; 2. Vì sao ?

Số -2 và 1 là nghiệm vì…

b)Cho đa thức Q(x) = x2 – ax +b, biết Q(0)=2 và Q(x) có nghiệm là 1, tìm hệ số a và b ?

Q(0)=b=2

Q(1)=1-a + b = 0 => a = -3

CHIA SẺ