Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài 101, 102, 103, 104, 105 SGK trang 49,50: Ôn tập...

Giải bài 101, 102, 103, 104, 105 SGK trang 49,50: Ôn tập chương 1 Toán 7 tập 1 (Tiếp theo)

CHIA SẺ

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 101 trang 49; Bài 102,103,104,105 SGK trang50 Toán 7 tập 1: Ôn tập chương 1 (Tiếp theo).

→ Các em xem lại hướng dẫn giải các bài trước:  Ôn tập chương 1 Toán 7 tập 1 (Bài 96,97,98,99,100 trang 48,49)

Bài 101. Tìm x, biết:
a) |x| = 2,5                    b) |x| = -1,2

c) |x| + 0,573 = 2          d) ∣x+1/3∣ – 4 = -1

Đáp án:

a) |x| = 2,5 ⇒ x = ± 2,5

b) |x| = -1,2 Không tồn tại giá trị nào của x để |x| = -1,2

c) |x| + 0,573 = 2  ⇔|x| = 2 – 0,573 ⇔|x| = 1,427 ⇔ x = ±1,427

d) |x+1/3| – 4 = -1 ⇔|x + 1/3| = 3 ⇔

  • x + 1/3 = 3 ⇔ x = 3 – 1/3 = 8/3
  • hoặc x + 1/3 = -3  ⇔ x = -3 – 1/3 = -10/3

Bài 102 trang 50. Từ tỉ lệ thức a/b = c/d , (a, b, c, d ≠ 0; a ≠ ± b; c ≠ ± d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

bai 102 trang 50 toan 7

Đáp án:

dap an bai 102 toan 7 tap 1


Bài 103 trang 50 Toán 7 tập 1: heo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?

Giải: Gọi số tiền lãi mỗi tổ được chia lần lượt là x (đồng) và y (đồng). Theo đề, ta có: x/3 = y/5 và x + y = 12800000

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
dap an bai 103
Vậy tổ 1 được chia 4800000 (đồng); tổ 2 được chia 8000000 (đồng).

Bài 104 trang 50. Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi 1/tấm thứ nhất, 2/3 tấm thứ hai và 3/4  tấm thứ ba thì số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu?

Giải: Gọi chiều dài mỗi tấm vải lần lượt là x (m); y (m); z (m)

Theo đề, ta có:
x/2 = y/3 = z/4 và x + y + z = 108
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
dap an bai 104 toan 7
Vậy Tấm vải 1 dài 24 mét; Tấm vải 2 dài 36 mét; Tấm vải 3 dài 48 mét.

Bài 105 trang 50. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) √0,01 – √0,25    b) 0,5√100 – √1/4

Đáp án: a) √0,01 – √0,25 = 0,1 – 0,5 = -0,4
b)0,5√100 – √1/4 = 0,5 . 10 – 1/2 = 5 – 0,5 = 4,5

→ Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 7

Nguồn Dethikiemtra.com

CHIA SẺ