Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

Phòng GD&ĐT Kim Sơn khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án chi tiết

CHIA SẺ

Các em tham khảo nội dung đề KSCL Toán 6 đầu năm của GD&ĐT Kim Sơn

Câu 1 (2.0 điểm): Điền số thích hợp và dấu chấm:

a) 42m26cm2 = …………… ha

b)  5m37dm323cm3 = …………… cm3

c) 7km28m29cm2 = …………… m2

d) 41m318dm3 5cm3 = ……………dm3

Câu 2 (2.5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

a) 246 : 6 + 150 2,5

2b

c) 8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày

Câu 3 (1.0 điểm):

Tìm x, biết:cau3

Câu 4 (2,5 điểm):

Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3dm, rộng 2dm, cao 4dm.

a) Tìm thể tích của thùng.

b) Người ta dùng thùng này để đổ nước vào một cái bể hình lập phương cạnh 1,5m. Khi đổ được 100 thùng thì được 90% thể tích của bể. Hỏi lúc đầu trong bể có bao nhiêu lít nước.

Câu 5 (2 điểm):

Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa một đoạn đường tương tự dài 1470m trong hai ngày thì cần bao nhiêu công nhân (mức làm của mỗi người như nhau).


ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Câu 1:

a) 42m26cm2 = 0,420006 ha

b) 5m37dm323cm3 = 5007023 cm3

c) 7km28m29cm2 = 70000008,0009 m2

d) 41m318dm3 5cm3= 41018,005 dm3

Câu 2:

a) 246 : 6 + 150  2,5 = 104 +375 = 4790,5Dap an cau 2b

c) Đổi 0,15 ngày = 24 giờ  0,15 = 3,6 giờ = 3 giờ 36 phút

Ta có 8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày

= 8 giờ 3 phút 5 giây -3 giờ 36 phút

= 7 giờ 63 phút 5 giây – 3 giờ 36 phút

= 4 giờ 27 phút 5 giây.

Câu 3:

dap an cau 3

Câu 4: 

a) Thể tích của thùng là 3 x 2 x 4 = 24 (dm3) hay 24 l

b) Thể tích của bể nước là 1,5x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

3,375m3 = 3375dm3 = 3375l

90% thể tích của bể làthe tich

Lượng nước trong 100 thùng là: 24  100 = 2400 l

Lượng nước có trong bể lúc đầu là: 3037,5 – 2400 = 637,5 l

Câu 5:

Mỗi ngày 38 công nhân sửa được 1300 : 5 = 266 (m)

Mỗi ngày một người sửa được  266 : 38 = 7 (m)

Muốn sửa 1470m đường trong 2 ngày thì mỗi ngày phải sửa:

1470 :  2 = 735 (m)

Số công nhân cần có để sửa 1470m đường trong 2 ngày là:

735 :  7 = 105 (người)