Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

Đề và đáp án KSCL đầu năm 6 toán trường THCS Ngũ Lão 2015-2016

Thầy cô và các em tham khảo Đề và đáp án KSCL đầu năm 6 Toán trường THCS Ngũ Lão – Hải Phòng năm học 2015-2016.

TRƯỜNG THCS NGŨ LÃO

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT I

Năm học 2015-2016

MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

1: (2,0 điểm) Tính bằng cách hợp lí nhất:

a/173 + 85 + 227                          b/43.35 + 43.65

c/1 + 3 + 5 +…+ 97 + 99              d/  5.25.2.16.4

2: (2,5 điểm)

a) Viết tập hợp A các số chẵn lớn hơn 3 nhưng nhỏ hơn 15?
b) Viết tập hợp B các tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 nhưng nhỏ hơn 16 bằng hai cách?
c) Dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa tập hợp A và tập hợp B.

Advertisements (Quảng cáo)

3:(3,0 điểm) Tìm x, biết:

a/  x – 15 = 3                           b/ 2.x + 12 = 36

c/(x + 21) : 8 + 12 = 21           d/ ( 3.x – 18).( x – 9) = 0

4:(1,5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Một hình chữ nhật có chu vi là 48 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Tìm chiều dài, chiều rộng và diện tích hình chữ nhật đó.

5:( 1,0 điểm)Cho 100 điểm A1, A2, A3,…, A100 trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.Cứ qua hai điểm ta kẻ đư­ợc một đ­ường thẳng.

Tính số đường thẳng kẻ đư­ợc?

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016

MÔN: TOÁN Lớp 6

Nội dung Biểu điểm
1:  (2,0đ)

 

a/ 173 + 85 + 227 = (173 + 227) + 85 = 400 + 85 = 485

b/  43.35 + 43.65 = 43. (35 + 65) = 43. 100 = 4300

c/  1 + 3 + 5 +…+ 97 + 99

Số số hạng = (99 -1): 2 + 1= 50 ( số hạng)

1 + 3 + 5 +…+ 97 + 99 = (1 + 99). 50: 2 = 2500

d/ 5.25.2.16.4 = ( 5. 2).(25.4). 16= 10.100.16 = 16000

0.5

0.5

0.5

0.5

2:  (2,5đ) a/  A = {4; 6; 8; 10; 12; 14}
b/  B = {2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15}B = {x ÎN / 2 ≤ x < 16 }
A ÌBc/ C = {0; 1; 2; 3; 4;….. } ; Tập hợp C có vô số phần tử.
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3:  (3,0đ) a/ x = 15 + 3 = 18

b/ 2.x + 12 = 36

2.x         = 36- 12

2.x         = 24

x         = 24: 2

x         = 12

c/(x + 21) : 8 + 12 = 21

(x+ 21) : 8 = 21- 12

(x+ 21) : 8 = 9

x+ 21= 9.8

x + 21 = 72

x       = 72- 21= 51

d/  ( x + x + …+ x) + ( 1 + 2 + 3 +…+ 10) = 165

10x + 55 = 165

10x         = 165 – 55

10x         = 110

x         = 110: 10 = 11

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

0.75

4:

(1.5đ)

Nửa chu vi là 48 : 2 = 24 m
Lâp luận chiều rộng là 8mChiều dài là 8 . 2 = 16mDiện tích hình chữ nhật là 8 . 16 = 128m2

Đáp số: Chiều dài: 16m;Chiều rộng: 8m; Diện tích: 128 m2

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

5:  (1,0đ) Chọn 1 điểm, qua điểm đó và từng điểm trong 99 điểm còn lại ta vẽ được 99 đường thẳng. Làm như vậy với 100 điểm, ta được 99.100 đường thẳng. Nhưng mỗi đường thẳng đã được tính hai lần, do đó tất cả chỉ có 99.100 : 2 = 4950 đường thẳng. 1.0

Trường THCS Ngũ Lão: Thôn Trung Sơn X.ngũ Lão, H.thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Advertisements (Quảng cáo)