Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 Đề số 6 Thi học kì 2 môn Vật lí 6: Em...

Đề số 6 Thi học kì 2 môn Vật lí 6: Em hãy đổi 8°F, 45°F, 123°F, 197°F ra °c

CHIA SẺ
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 6 – Đề số 6: Đoạn thẳng nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiện quá trình nào? Giải thích?

1. Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:

a.  Mỗi đòn bẩy đều có điểm tựa là….. , điểm tác dụng của vật là…… ,điểm tác dụng của lực nâng vật là…….

b. Khi dùng đòn bầy để nâng vật, muốn lực nâng vật ……….  trọnglượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa đến điềm tác dụng của vật ……. khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng vật.

2. Khi nhiệt kế rượu (hoặc thủy ngân) nóng lên thì cả bầu chứa rượu (hoặc thủy ngân) đều nóng lên. Tại sao rượu (hoặc thủy ngân) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh?

3. Cho đường biểu diễn nhiệt độ theo thời gian khi làm lạnh một chất lỏng (hình vẽ):

a)  Trong khoảng thời gian nào chất tồn tại ở thể lỏng? Thê lỏng và răn? Thể rắn?

b) Đoạn thẳng nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiện quá trình nào? Giải thích?

c) Đây là chất gì? Tại sao?

4. Em hãy đổi 8°F, 45°F, 123°F, 197°F ra °c.


1.

a. Mỗi đòn bẩy đều có điểm tựa là O, điểm tác dụng của vật là Oi, điểm tác dụng của lực nâng vật là O2.

- Quảng cáo -

b. Khi dùng đòn bẩy để nâng vật, muốn lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng của vật nhỏ hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điêm tác dụng của lực nâng vật

2.

          Khi nhiệt kế rượu (hoặc thủy ngân) nóng lên thì cả bầu chứa rượu (hoặc thủy ngân) đều nóng lên. Tuy nhiên rượu (hoặc thủy ngân) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh vì rượu dãn nở nhiều hơn thủy tinh

3.

a) Trong khoảng thời gian từ phút thứ 0 đến 3 chất tồn tại ở thể lỏng. Trong khoảng thời gian từ phút thứ 3 đến 6 chất tồn tại ở thể lỏng và rấn Trong khoảng thời gian từ phút thứ 6 đến 8 chất tồn tại ở thể rắn.

b) Đoạn thẳng nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiện quá trình đông đặc. Vì trong khoảng thời gian này ta thấy nhiệt độ của vật không thay đổi.

c) Đây là nước đá. Tại vì ta thấy chất này xảy ra quá trình đông đặc ở 0°c mà nước đá cũng xảy ra quá trình nóng chảy và đông đặc ở 0°c.

4.

+ 8°F = (8 – 32)/1,8 = -13,33°c.

+ 45°F = (45 – 32)/1,8 = 7,22°c.

+ 123°F = (123 – 32)/1,8 = 50,55°c.

+ 197°F = (197 – 32)/1,8 = 91,67°c.