Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Phong Sơn] thi học kì 2 lớp 6 môn Lý năm 2019: Thế nào là sự bay hơi ? Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

CHIA SẺ

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 năm học 2019 – 2020 trường THCS Phòng Sơn, đề gồm 4 câu tự luận.

Câu 1. (2điểm)                                                                    

Nêu tác dụng của ròng rọc cố định và ròng rọc động?

Cho 02 ví dụ về việc sử dụng ròng rọc trong thực tế?

Câu 2.(2,5 điểm)

Thế nào là sự nóng chảy? Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của các chất thay đổi như thế nào?

So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn và chất khí?

Câu3. (3điểm)

a)Thế nào là sự bay hơi ? Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

b) Tại sao khi trồng chuối, trồng mía người ta thường phạt bớt lá?

Câu 4.  (2,5điểm)

 Dựa vào đồ thị đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi thôi không đun nóng một chất B trả lời các câu hỏi sau :

a)Nhiệt độ đông đặc của chất B là bao nhiêu?

Chất B là chất gì?

b)Sự đông đặc của chất B bắt đầu từ phút thứ mấy? Thời gian đông đặc của chất B là bao nhiêu phút?

Ở 750C chất B tồn tại ở thể gì?