Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Minh Khai HN Tìm số tự nhiên nhỏ nhất

CHIA SẺ

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Minh Khai, Hà Nội năm học 2018 – 2019 gồm 4 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận.

TRƯỜNG THCS MINH KHAI    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 6

Năm học 2018 – 2019

Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (2đ)

Trả lời câu hỏi bằng cách viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng:

1. Cho tập hợp A = {x ∈ Z / -4 ≤ x ≤ 2}, Số phần tử của tập hợp A là:

A. 5         B. 7       C.6         D.2

2. Kết quả của phép tính (-13) + |-28| là:

A. -41          B. -31         C. 15         D. 41

3. Cho số A = 1b56a và A chia hết 2; A chia hết 5; A chia hết 9. Khi đó chữ số b là:

A. 3         B. 4            C. 5         D.6

4. Cho 3 điểm A, B, C biết AB = 2cm, BC = 7cm, AC = 5cm. Khi đó:

A. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C

B. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B

C. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C

D. Cả ba phương án A, B, C đều sai.

II. Tự Luận (8đ)

1. (2đ): Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)

a) 17 . 39 + 17 . 61 – 150         b) 315 + (-132) + (-15) + 32

c) (-93) + |-20| + (-15)             d) 500 + {5.[405 – (20.15 – 23 . 52) : 4] – 20180}

2. (1,5đ): Tìm x, biết:

a) (x + 23) – 12 = 29      b) 2.x – 15 = (-3) + 24

c) 156 – |x – 34| = 32

3. (2đ): Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 120 quyển vở, 72 tập giấy và 48 bút chì thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng? Trong đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, tập giấy và bút chì?

4. (2đ) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 2cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. So sánh IA và OB.

c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

5. (0,5đ) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 dư 5 và chia cho 31 dư 28.