Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì 1 toán lớp 6 có đáp án của Phòng GD&ĐT Đại Từ năm 2016

Dethikiemtra.com giới thiệu Đề thi học kỳ 1 Toán lớp 6 của Phòng GD&ĐT Đại Từ – Thái Nguyên năm học 2015 – 2016: Hợp số là gì? Viết một hợp số chia hết cho 3, một hợp số chia hết cho 5.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN – LỚP 6

Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề

A. ĐỀ BÀI

ĐỀ BÀI

1. (2,0 điểm)

a) Số nguyên tố là gì? Viết ba số nguyên tố lớn hơn 10.

b) Hợp số là gì? Viết một hợp số chia hết cho 3, một hợp số chia hết cho 5.

2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a. 81 + 2014.19 – 1400

b. 711 : 79 + 50.52

Advertisements (Quảng cáo)

c. 2015 – {525 :[(-37) + 72]}

3. (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 180 ¦a. và 252¦a.

4. (2,0 điểm) Tìm x, biết:

a. (3x -10) : 10 = 20

b. 156 – (x + 61) = 82

5. (1,5 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M sao cho AM có độ dài bằng 6cm. Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng M
B.Tính độ dài đoạn thẳng BN.

6. (1,0 điểm) Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Advertisements (Quảng cáo)B.ĐÁP ÁN

1. (2 đim)

a) Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.   (0,5 điểm)

– Viết đúng được ba số nguyên tố lớn hơn 10   (0,5 điểm)

b) Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.  (0,5 điểm)

– Viết được một hợp số chia hết cho 3  (0,25 điểm)

– Viết được một hợp số chia hết cho 5  (0,25 điểm)

2. (1,5 đim)

2016-12-16_083502

3. (2 đim)

Lập luận được số a là ƯCLN(180, 252)  (0,5 điểm)
Trình bày cách tìm và tìm được ƯCLN(180, 252) = 36 (1 điểm)
Trả lời được số a cần tìm là 36    (0,5 điểm)

4. (2 đim)

2016-12-16_083718

5. (1,5 đim)

-Vẽ được hình   (0,5 điểm)

– Lập luận tính được MB = 4 cm   (0,5 điểm)

– Lập luận tính được BN = 2 cm.   (0,5 điểm)

6. (1 đim)

-Bằng vẽ hình hoặc bằng lập luận tính được tất cả có 10 đường thẳng.

-Nếu chỉ trả lời được kết quả là 10 đường thẳng thì được 0,25 điểm

Advertisements (Quảng cáo)