Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi kì 1 lớp 6 toán – Nam Định cập nhật mới nhất năm 2016

Thi kì 1 lớp 6 Toán của Phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng – Nam Định: Cho M là điểm nằm giữa A và B, biết AM = 8 cm, AB = 14 cm. Khi đó MB = ?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊNH

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài 90 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm:

1. Cho tập hợp X = {1;2;4;7}. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập X?

A. {1;7}        
B.{1;5}

C.{2;5}        
D.{3;7}

2. Số trăm của số 4576 là:

A. 500


B.5

C.45

D.576

3. Tích 34 . 35 được viết gọn là:

Advertisements (Quảng cáo)

A.320   
B.39      
C.620     
D.920

4. Tập hợp các số tự nhiên là ước của 16 là

A. {2;4;8}            
B.{2;4;8;16}

C.{1;2;4;6;8;16}    
D.{1;2;4;8;16}

5. Kết quả của phép tính: 62 : 4 . 3 + 2 . 52

A. 78      
B.77

C.79      
D.80

6. Tập hợp các số nguyên tố có một chứ số là

A. {1;3;5;7}      
B.{3;5;7}

C.{2;3;5;9}      
D.{2;3;5;7}

Advertisements (Quảng cáo)

7. Ta có đẳng thức AM + MB = AB khi

A. Ba điểm A,M,B thẳng hàng


B.Điểm M nằm giữa điểm A và điểm B

C.Ba điểm A,M,B không thẳng hàng

D.Điểm A nằm giữa điểm M và điểm B

8. Cho M là điểm nằm giữa A và B, biết AM = 8 cm, AB = 14 cm. Khi đó MB = ?

A. 2 cm        
B.4cm


C.6cm
       
D.22cm

Phần II. Tự luận ( 8 điểm)

1. (1,5 điểm)

Thực hiện phép tính:

a) (-17) + 8 + 17 + (-3)

b) 4.52 – 3.23 + 65 : 63

2. (1,5 điểm) . Tìm x biết

a) 5.(x -3) = 15

b) 72: (4x – 3) = 2³

3. (1,5 điểm)

Ba xe ô tô cùng chở vật liệu xây dựng cho một công trường. Xe thứ nhất chở 20 phút được một chuyến, xe thứ hai chở 30 phút được một chuyến, xe thứ 3 chở 40 phút được một chuyến. Biết lần đầu ba xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ba xe cùng khởi hành lần thứ hai. Khi đó mỗi xe chở được bao nhiêu chuyến?

4. (2,5 điểm)

Vẽ đoạn thẳng AB = 10 cm. Gọi C là trung điểm của AB

a) Tính CA; CB

b) Lấy hai điểm E và F trên đoạn thẳng AB sao cho AE = BF = 3cm. Điểm C có là trung điểm của EF hay không? Vì sao?

5. (1 điểm) 

Tìm số tự nhiên n và chữ số a biết rằng:

1 + 2 + 3 + … + n = ‾aaa¯

Advertisements (Quảng cáo)