Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Sinh 6: Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

CHIA SẺ

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?; Điền từ thích hợp: mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, rễ chính thức, thân lá, ngọn vào chỗ dấu chấm (…) … trong Kiểm tra 15 phút Sinh 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Điền từ thích hợp: mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, rễ chính thức, thân lá, ngọn vào chỗ dấu chấm (…) thay cho các số 1, 2,3… trong các câu sau đây:

Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm… (1)……. chưa có…… (2)….. thật

sự. Trong thân và lá rêu chưa có ………… (3)…… Rêu sinh sản bãi

…… (4)….. được chứa trong ……… (5)……… cơ quan này nằm

…….. (6)……. cây rêu

2.. (3đ) Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

3.. (3đ) Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?


1.     (1)- thân, lá:                          (2)- rễ;                         (3)- mạch dần:

 (4)- bào tử;                           (5)- túi bào tứ:            (6)- ngọn.

2. Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:Mặc dù rong mơ cùng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng không phải là thân, lá… thật sự, bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thể đứng thẳng.

3. Thụ phấn có quan hệ với thụ tỉnh là: muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, nhưng với điều kiện hạt phấn phải nảy mầm. Như vậy,thụ  phấn là điều kiện cần thiết cho thụ tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.