Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Lý lớp 6 Chương 1: Phương án nào dưới đây chỉ lượng chất chứa trong một vật?

CHIA SẺ
Phương án nào dưới đây chỉ lượng chất chứa trong một vật?; Nhận xét nào sau đây sai? … trong Kiểm tra 15 phút Lý lớp 6 Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

A. TRẮC NGHIỆM.

1. Nhận xét nào sau đây sai?

A .Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo nên vật đó.

B .Khối lượng của một vật không thay đổi theo vị trí đặt vật.

C .Vì p = 10m nên khối lượng và trọng lượng của vật không thay đổi theo vị trí đặt vật.

D. Biết khối lượng của một vật ta có thể suy ra trọng lượng của vật đó.

2. Phương án nào dưới đây chỉ lượng chất chứa trong một vật?

A . 4 kg.

B. 6,5 lít.

C. 9 mét.

D. 10 gói.

3. Một bóng đèn được treo trên cây cột điện có thể giữ nguyên vị trí vì

A. chịu lực giữ của sợi dây.

B. chịu lực hút của Trái Đất.

C. không chịu lực nàọ tác dụng.

D. chịu tác dụng của hai lực cân bàng là lực hút của Trái Đất và lực giữ của sợi dây.

4. Dùng ngón tay ấn vào quả bóng làm quả bóng biến dạng.Nguyên nhân là do

A. lực của tay tác dụng vào quả bóng.

B . lực của quả bóng tác dụng vào tay.

C. hai lực tay tác dụng vào bóng và bóng tác dụng trở lại tay cân bằng.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

5. Nếu một vật có khối lượng bằng 25,6kg thì vật đó có trọng lượng bằng

A. 2560N.

B. 2,56N.

C. 256N.

D. 25,6N.

B. TỰ LUẬN

6. Một vật có khối lượng (hoặc trọng lượng) đã biết. Điền vào chỗ trống trong bảng (có dấu ?)

Khối lượng

1,54 kg

250g

?

4 tấn

Trọng lượng

?

?

107 N

?

7. Để đo khối lượng chất lỏng, người ta dùng cân Ròbecvan và tiến hành hai giai đoạn sau:

– Đặt cốc lên đĩa A. Để cân nằm cân bằng, người ta đặt lên đĩa B các quả cân 100g, 20g, 5g.

– Đổ chất lỏng vào trong cốc. Để cân lại nằm cân bằng, người ta thay quà cân 20g bàng 50g, đồng thời thêm quả cân l0g.

Tính khối lượng chất lỏng ?


1. Chọn c

Công thức p = 10m chỉ là gần đúng. Khối lượng vật không thay đổi theo vị trí đặt vật, nhưng trọng lượng thì thay đổi.

2. Chọn A

Giá trị 4kg là khối lượng của vật nên nó là phương án chỉ lượng chất chứa trong một vật.

3. Chọn D

Một bóng đèn được treo trên cây cột điện có thể giữ nguyên vị trí vì nó chịu tác dụng của hai ỉực cân bằng là lực hút của Trái Đất và lực giữ của sợi dây.

4. Chọn A

Dùng ngón tay ấn vào quả bóng làm quả bóng biến dạng. Nguyên nhân là do lực của tay tác dụng vào quả bóng.

5. Chọn c

Nếu một vật có khối lượng bằng 25,6kg thì vật đó có trọng lượng bằng: \(P= 10m= 10. 25,6 = 256N\)

6..  Trả lời: Điền vào chồ trống trong bảng

Khối lượng

1,54 kg

250g

10,7 kg

4 tạ

Trọng lượng

15,4N

2,5N

107 N

4000 N

7. Trả lời:

Khối lượng cốc không: \(m_o = 100 + 20 + 5 =125g\)

Khối lượng cốc không và chất lỏng: \(M = 100 + 5 + 50+10 = 165g\)

Khối lượng chất lỏng: \(m = M – m_o = 165-125 = 40 = 40g\)