Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra Chương 2 – Số nguyên môn Toán 15 phút lớp 6: Tìm số nguyên x để cho |-x| + 2 có giá trị nhỏ nhất

CHIA SẺ
Tìm số nguyên x để cho \(|-x| + 2\) có giá trị nhỏ nhất;  Viết theo thứ tự tăng dần: \(-2, -17, |-17|; |2|; 5, |-4|\) … trong Đề kiểm tra Chương 2 – Số nguyên môn Toán 15 phút lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết theo thứ tự tăng dần: \(-2, -17, |-17|; |2|; 5, |-4|\).

Bài 2. Viết tập hợp các số đối của số x, biết \(-3 ≤  x ≤  4\).

Bài 3. Tìm số nguyên x để cho \(|-x| + 2\) có giá trị nhỏ nhất.


Bài 1. Ta có: \(|-17| = 17; |-4| = 4\).

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

\(-17, -2, 2, 4, 5, 17\)

Bài 2. \(x ∈\mathbb Z\) và \(-3 ≤ x ≤ 4 \)\(⇒ x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\).

Tập hợp các số đối của x là: \(M = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}\).

Bài 3. Ta có: \(|-x| ∈ \mathbb N \)\(⇒ |-x| ≥ 0 ⇒ |-x| + 2 ≥ 2\).

Giá trị nhỏ nhất của \(|-x| + 2\) bằng 2. Dấu “ =” xảy ra khi \(|-x| = 0\).

\(⇒ |x| = 0 ⇒ x = 0\).