Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1: Phát biếu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là đúng?

CHIA SẺ
Phát biếu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là đúng?; Lực nào sau đây là lực đàn hồi? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Lý lớp 6 15 phút Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Phát biếu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là đúng?

        A . Trong hai trường hợp lò xo có chiều dài khác nhau: trường hợp nào lò xo dài hơn thì lực  đàn hồi mạnh hơn.

        B . Độ biến dạng của lò xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

        C. Chiều dài của lò xo khi bị kéo dăn càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ.

        D. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

2. Lực nào sau đây là lực đàn hồi?

        A . Lực nam châm hút đinh sắt.

        B . dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

        C.  Lực hút của Trái Đất.

        D . Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

3. Trọng lượng của một vật 20g là

        A. 0,02N.

        B. 0.2N.

        C. 20N

        D . 200N.

4. Đơn vị trọng lượng là gì?

        A. N

        B. N.m

        C. N.m2

        D. N/m3.

5. Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800 kg/m3; thể tích 50dm3. Khối lượng của vật là

        A . 390kg

        B.  312kg

        C.  390000kg.

        D.  156kg

B . TỰ LUẬN

6. Các lực nào sau đây là lực đàn hồi?

a.  Lực hút của Trái Đất lên các vật.

b. Lực hút của Mặt Trời lên Trái Đất.

c. Lực kéo của một sợi dây khi treo vật nặng vào.

d .Lực mà cung tác dụng lên mũi tên.

e . Lực cản của nước tác dụng lên tàu đang chuyển động

7. Dùng cân Rôbecvan và lực kế để đo khối lượng của cùng một vật ở vùng xích đạo. Khi đó hai cân cho cùng một kết quả. Nếu mang cả hai cân này và vật đến vùng Bắc cực thì số chỉ hai cân có còn giống nhau nữa không? Cân nào chỉ đúng


1. Chọn B

Độ biến dạng của lò xo càng nhò thì lực đàn hồi càng nhỏ.

2.: Chọn B

Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi là lực đàn hồi.

3. Chọn B

Trọng lượng của một vật 20g bằng \(P = 10m =10.0,02 = 0,2N\)

4. Chọn A

Đơn vị trọng lượng là đơn vị đo lực nên bằng niutơn: N

5. Chọn A

Thể tích V = 50dm3 = 0,05m3 Khối lượng cùa vật là: \(m = D. V = 7800.0,05= 390kg.\)

6. Trong các lực đã nêu lực đàn hồi là các lực:

a.  Lực kéo của một sợi dây khi treo vật nặng vào.

d. Lực mà cung tác dụng lên mũi tên.

7. Dùng cân Rôbecvan và lực kế đề đo khối lượng của cùng một vật ở vùng xích đạo. Khi đó hai cân cho cùng một kết quá. Nếu mang cả hai cân này và vật đến vùng Bắc cực thì số chi hai cân không còn giống nhau nữa. Cân Rôbecvan chỉ đúng còn lực kế sẽ chỉ không đúng.