Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1: Nhân...

Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1: Nhân hai số nguyên khác dấu

CHIA SẺ

Bài 10 chương 2 – Giải bài 73, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1: Nhân hai số nguyên khác dấu- Chương 2 Số nguyên.

Hãy nhớ: Số âm x số dương = số âm!

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được.

Lưu ý: Tích của một số nguyên với số 0 bằng 0.

Giải bài tập trong sách trang 89 Toán 6 phần số học.

73. Thực hiện phép tính:

a) (-5) . 6;         b) 9 . (-3);     c)(-10) . 11;            d) 150 . (-4)

Đáp án: a) (-5) . 6 = -30; b) 9 . (-3) = -27; c) (-10) . 11= -110; d) 150 . (-4)= -600.


74. Tính 125 . 4. Từ đó suy ra kết quả của:

a) (-125) . 4            b) (-4) . 125;             c) 4 . (-125).

ĐA: a) (-125) . 4= -500;  b) (-4) . 125= -500;  c)4 . (-125)= -500.


75 . So sánh:

a) (-67).8 với 0;                 b) 15.(-3) với 15;         c) (-7).2 với -7.

Hướng dẫn Thực hiện phép nhân rồi so sánh kết quả với số còn lại.

a) (-67).8 < 0   (-544<0);

b) 15.(-3) < 15  (-45<15);

c) (-7).2 < -7 (-14<-7).


76. Điền vào ô trống:

x

5

-18

-25

y

-7

10

-10

x . y

Quảng cáo

Quảng cáo

-180

-1000

Các em làm và điền vào các ô trống như dưới đây.

x

5

-18

18

-25

y

-7

10

-10

 40

x . y

 -35

 -180

-180

-1000

 


Bài 77. Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đềximét, biết:

a) x = 3 ?                    b) x = -2 ?

Lời giải: Chiều dài một bộ quần áo tăng x dm

Chiều dài 250 bộ quần áo tăng là 250.x

a) Nếu x = 3 thì chiều dài của vải tăng là :250.3 = 750 (dm)

b) Nếu x = -2 thì chiều dài của vải tăng là: 250.(-2)= -500 (dm)

Quảng cáo

CHIA SẺ