Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm – Bài 1,2,3 trang 139 môn sinh 6

CHIA SẺ

Bài 42 Chương 8 –  Giải bài 1,2,3 trang 139 SGK Sinh 6: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp 2lámầm và lớp Một lámầm. Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lámầm của phôi; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân.

Bài 1: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp 2lámầm và lớp 1 lámầm là gì ?

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp 2 lámầm với lớp Một lámầm ở số lámầm của phôi: Cây 2 lámầm thì phôi có 2 lámầm, còn cây Một lámầm thì phôi có 1 lámầm.


Bài 2: Có thể nhận biết một cây thuộc lớp 2 lámầm hay lớp Một lámầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

+ Lớp một lá.mầm : Phôi có 1 lá.mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song

+ Lớp 2 lá.mầm: Phôi có 2 lá.mầm,  Hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân lá có hình dạng


Bài 3: Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá-mầm và 3 cây Một lá-mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy.

3 Cây 2 lá-mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá-mầm (ngô,lúa,mía)


Bài 4: Hạt của cây 2 lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ở điểm nào?

Chọn đáp án đúng

a) Hạt cây 2 lá-mầm không có phôi nhũ.

b) Hạt cây 2lá-mầm không có chất dự trữ ở lá-mầm.

c) Hạt cây Hai lá mầm : phôi có 2 lá mầm.

d ) Hạt cây 2 lá-mầm to hơn hạt cây Một lá-mầm.