Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật: Giải bài 1,2 trang 141 Sinh 6

CHIA SẺ

Chương 8 bài 43:  Giải bài 1,2 trang 141 SGK Sinh 6: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật.

Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thựcvật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là Phân loại thựcvật. Giới Thựcvật được chia thành nhiều ngành có những đặc điểm khác nhau. Dưới ngành còn có các bậc phân loại thấp hơn: lớp, bộ, họ, chi, loài. Loài là bậc phân loại cơ sở.

Bài 1:  Phân loại thựcvật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của thựcvật rồi xếp chúng thành cấp bậc phân loại theo trật tự nhất định.

Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau:

Ngành — Lớp — Bộ — Họ — Chi — Loài

Loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít. Như vậy, loài là tập hợp của những cá thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo…


Bài 2 : Kể những ngành thực-vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó.

Giới thực-vật

Thực-vật bậc thấp   (các ngành tảo)

Thực-vật bậc cao (rễ giả, rễ thật, nghành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần, ngành hạt kín).