Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Đề cương ôn hè môn sinh lớp 10,11 năm 2015

CHIA SẺ

ĐỀ CƯƠNG ÔN Hè, Khảo sát chất lượng đầu năm môn sinh lớp 10,11.

MÔN SINH K10 NH 2014- 2015 

1. Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Nuôi cấy không liên tục / nuôi cấy liên tục

Khái niệm về sinh trưởng của VSV, thời gian thế hệ

Các pha trong quá trình nuôi cấy

2. Chu trình nhân lên của virus

Virus là gì? Cấu tạo virus

Phận biệt capsit, capsome, nucleocapsit, virus tran, virus có vỏ ngoài

Chu trình nhân lên của virus

3. Liên hệ thực tế : bệnh Ebola, HIV/AIDS

Ứng dụng của virus trong việc sản xuất thuốc trừ sâu.

MÔN SINH LỚP 11

I. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

– Khái niệm về sinh trưởng và phát triển, biến thái. Biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.trình bày quá trình phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm.

– Trình bày các hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

– Trình bày các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của động vật .

II. SINH SẢN Ở THỰC VẬT.

– Khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính.

– Trình bày sinh sản bằng bào tử.

– khái niệm sinh sản hữu tính, đặc điểm sinh sản hữu tính.

– Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi.

– Trình bày quá trình thụ phấn và thụ tinh

– Trình bày quá trình hình thành hạt, quả.