Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 Đề thi Hóa lớp 11 học kì 1 năm 2017 – 2018...

Đề thi Hóa lớp 11 học kì 1 năm 2017 – 2018 của trường THPT Giao Thủy B, Nam Định

CHIA SẺ

Tài liệu Thi kì 1 môn Hóa lớp 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định được tổng hợp gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận cụ thể như sau.

TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Trắc nghiệm : (2điểm)

Câu 1: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính là :

A. N2.         B. O2.            C. H2.          D. CO2.

Câu 2: HNO3 chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO. B. CuO, NaOH, FeCO3, Fe2O3.

C. Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, NH3. D. KOH, FeS, K2CO3, Cu(OH)2.

Câu 3: Người ta có thể thu khí bằng phương pháp dời chỗ không khí (theo hình 1 hoặc hình 2) và phương pháp dời chỗ nước (theo hình 3). Trong phòng thí nghiệm, hãy cho biết khí amoniac được thu theo hình nào sau đây?

A. Hình 1      B. Hình 2               C. Hình 3                    D. Hình 2 hoặc hình 3

Câu 4.  Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong không khí thu được các chất thuộc phương án nào?

A. FeO, NO­2 , O2     B. Fe, NO2 , O2          C. Fe2O3 , NO2            D. Fe2O3 , NO2 , O2

Câu 5: Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1 M tác dụng với 100 ml dung dịch H3PO4 0,1 M. Sau phản ứng thu được muối là

- Quảng cáo -

A. NaH2PO4          B. Na3PO4         C. Na2HPO4        D. NaH2PO4 và Na2HPO4

Câu 6: Khí CO không khử được oxit kim loại nào sau đây ở nhiệt độ cao?

A. Fe3O4.   B. CuO.     C. MgO.     D. PbO.

Câu 7: Để đề phòng nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ phòng độc có chứa các hoạt chất sau:

A. CuO và MnO2    C. CuO và than hoạt tính

B. CuO và MgO     D. Than hoạt tính

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 17,0 gam AgNO3 thu được a gam kim loại. Giá trị của a là

A. 2,7 gam B. 10,8 gam C. 5,4 gam                       D. 13,5 gam

II.Tự luận : (điểm)

Câu 1: ( 2,0 điểm)Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

Câu 2: ( 4,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp Cu và CuO trong 100 ml dung dịch HNO3 12M (d=1,51g/ml) thu được 4,48 lít khí NO2 (đkc, sản phẩm khử duy nhất).

a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu?

b) Tính nồng độ phần trăm chất trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 3.( 2,0 điểm).Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1 M thu được dung dịch D .Cô cạn dung dịch D thu được m gam chất rắn khan . Tính m ?

——- HẾT ———-