Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Ứng động (Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh học 11)

Bài 24 – Giải bài 1,2,3,4,5 trang 104 SGK Sinh 11 Chương 2 Sinh học 11.

Ứng động là hình thức của cây trước tác nhận kích thích không định hướng. Ứng.động sinh trưởng là kiểu ứng-động, trong đó, các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ). Ứng-động không sinh trưởng là kiểu ứng-động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật. Ứng-động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển.

Bài 1: Ứng động sinh trường là phản ứng sinh trưởng của các cơ quan hình dẹp (lá, hoa) ở cơ thể thực vật đối với sự biến đổi của tác nhân ngoại cảnh (nhiệt độ ánh sáng) tác động khuếch tán mọi phía.


Bài 2: Cơ quan nào của hoa có ứng sinh trưởng.

Cụm hoa có ứng-động sinh-trường.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3: Sự vận động nở hoa thuộc ứng-động sinh-trường nào?

Sự vận động nở hoa là quang ứng-động.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4: Phân biệt ứng-động không sinh trường và ứng động sinh trưởng.

–  Ứng.động sinh.trường là kiểu ứng-động, trong đó các tế bào hai phía đối diện nhau ở cơ quan (lá, cánh hoa,…) có tốc độ sinh trường khác nhau do tác động cùa các kích thích không định hướng cùa tác nhân ngoại cảnh.

– Ứng.động không sinh trường là kiểu ứng-động không có sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào của cây.


Bài 5: Nêu vai trò của ứng.động đối với đời sống của thực vật.

Ứng.động giúp cây thích nghi đa dạng đổì với sự biến đổi của môi trường, bảo đảm cây tồn tại và phát triển.

Advertisements (Quảng cáo)