Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 thi học kì 1 lớp 10 môn Toán: Cho tam giác...

[Trắc nghiệm & Tự luận] thi học kì 1 lớp 10 môn Toán: Cho tam giác ABC với A ( 3; -1) ; B(-4;2) ; C(4; 3)…

CHIA SẺ

ĐỀ THI KSCLHỌC KÌ 1 LỚP 10

MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 90  phút ( Đề gồm 40 câu  và 2  tự luận)

Phần I (8 Điểm): Trắc nghiệm (gồm 40 câu)

1: Cho phương trình : x4 – 2(m + 1)x2 + 3 – m = 0 . Số giá trị nguyên của m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt là:

A. 2             B. 3                C. 5                     D. 4

2: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình (x + 5)(2 – x) =

A.1             B. 2               C. –4                  D. –5

3: Số nghiệm của phương trình  

A. 0                 B. 3               C. 1               D. 2

4: Bảng biến thiên của hàm số y = -2x2 + 4x + 1 là bảng nào sau đây ?

5: Cho đường thẳng d : y = (-2m + 3)x + 3m – 4 và đường thẳng d’ : y = 5x + 7. Giá trị của m để d song song với d’ là:

A. m = – 1          B. m = -2            C. m = 2                D. m = 1

6: Gọi (x; y) là nghiệm của hệ phương trình   . Giá trị lớn nhất của P = |x – y| là

A. 3                  B. 2                 C. 5                     D. 4

7: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây là sai ?

8: Cho x ≥  0; y ≥ 0 và xy = 2. Gía trị nhỏ nhất của A = x2 + y2  là:

A. 0                 B. 1             C. 4                 D. 2

9: Cho A = {x ∈ N | x ≤ 5} và B = {x ∈ Z | x là ước của 6}. Khẳng định nào sau đây là sai ?

- Quảng cáo -

A. A ∩ B = {1, 2 , 3}                           B. A \ B = {0, 4 , 5}

B. B \ A = {-1, -2 , -3 , 6, -6}             D. A ∪ B = {1, -1, -2 , 2 , -3 , 3 , 6 , -6 ,4 , 5}

10: Cho hệ phương trình :  có nghiệm là (a ; b). Khi đó a2 + b= ?

A. 6                    B. 7               C. 8                  D. 5

Câu 11 – 23
Câu 24-36

 37: Cho phương trình mx2 – 2(m + 1)x + m + 1 = 0. Giá trị của m để phương trình có nghiệm duy nhất ?

A. m = 0 và m = -1              B. m = 0 hoặc m =-1              C. m = – 1                       D. m = 0

 38: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính  ?

A. 3a                B. 2 a                  C. 2a√2           D. a√2

 39: Tập xác định của hàm số y =  là:

A. [-7;2]            B. [2; +∞)            C. R\{-7;2}                    D. (-7;2)

 40: Phương trình (m2 – 5m + 6)x = m2 – 2m vô nghiệm khi:

A. m = -2         B. m = 3           C. m = 2             D. m = -3

Phần II (2 Điểm): Tự luận gồm 2

 1: Giải phương trình: 

 2: Cho Tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB, D là trung điểm của BC, N là điểm thuộc AC sao cho . K là trung điểm của MN, hãy biểu diễn


ĐÁP ÁN

1 A 11 D 21 C 31 A
2 C 12 B 22 B 32 A
3 C 13 B 23 B 33 B
4 A 14 D 24 A 34 A
5 A 15 C 25 A 35 B
6 D 16 B 26 A 36 C
7 B 17 A 27 D 37 B
8 C 18 A 28 D 38 C
9 D 19 D 29 C 39 A
10 D 20 B 30 B 40 B

Phần tự luận

Tải về đề và đáp án đầy đủ:  toan-hk1-lop-10_dethikiemtra.com