Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 2019: Tìm...

[THPT Chuyên Sư Phạm] Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2018 2019: Tìm tọa độ trọng tâm G

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2018 – 2019 gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Tập nghệm của hệ bất phương trình 3x + 2 > 2x + 3 và 1 –x > 0 là?

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI – TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 Năm học 2018 – 2019

ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn Toán: Lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút –  Mã đề thi 209

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3đ)

1.Cho tập A = {x ∈ R | 1 < x ≤ 2}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. A = (1; 2)       B. A = [1; 2)          C. A = [1; 2]       D. A = (1; 2]

2. Đồ thị dưới đây biểu diễn hàm số nào?

A. y = – 2x – 2       B. y = x – 2         C. y = 2x – 2       D. y = x – 3

3. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vec tơ a (2; 1) và vec tơ b (3; -6). Góc giữa hai vec tơ a và b bằng:

A. 0         B. 900     C. 1800      D. 600

4. Tập nghệm của hệ bất phương trình 3x + 2 > 2x + 3 và 1 –x > 0 là:

A. [1/5 ; 1]       B. tập rỗng     C. (1; +∞)     D. (-∞; 1)

5. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a. Tính tích vô hướng AB . BC?

A. √3a2 /2         B. -√3a2 /2       C. a2/2             D. –a2/2

6. Cho tan α – cot α = 3. Tính giá trị của biểu hức sau: A = tan2 a + cot2 a

- Quảng cáo -

A.12          B. 11     C. 13        D. 5

7. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A (3; 1), B(-2; 6) là:

A. y = x – 4          B. y = 2x + 2          C. y = -x + 4    D. y = -x + 6

8. Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây?

PHẦN 2. TỰ LUẬN (7đ)

1. (3,5đ)

a) Cho hàm số y = x2 – 4x + 3

Xác định khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến và lập bảng biến thiên của hàm số trên. Vẽ parabol (P): y = x2 – 4x + 3 (nêu rõ trục đối xứng và tọa độ đỉnh của parabol)

b) Giải phương trình √(4x + 7) = 2x – 1

c) Giải bất phương trình 2/(x – 3) ≥ 4

2. (3đ)

a. Cho hình bình hành ABCD, với AB = 2, AD = 1, góc BAD = 600. Tính các tích vô hướng AB.AD , BA.BC và độ dài hai đường chéo AC, BD của hình bình hành.

b. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có ba đỉnh A (-1; 2), B (2; 0), C (-3; 1). Tìm tọa độ trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC.

3. (0,5đ)

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = (x – 2017) / √(x – 2018)