Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa Học trường...

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa Học trường THCS Hoa Lư có lời giải chi tiết

CHIA SẺ

Đề kiểm tra và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút, gồm 4 câu hỏi.

1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

1) Điphotpho pentaoxit và nước.

2) Đồng (II) sunfat và natri hiđroxit.

3) Bạc nitrat và axit clohiđric.

4) Nhôm và dung dịch đồng (II) clorua.

2: (2 điểm)

1) Có 3 dung dịch không màu chứa trong 3 lọ riêng biệt gồm: H2SO4 loãng, Na2SO4, HCl. Nêu phương pháp hóa học để nhận biết từ dung dịch?

2) Mô tả hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4.

3: (3 điểm)

Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau đây (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al → AlCl3.

4: (3 điểm) Cho 20 (ml) dung dịch K2SO4 2M vào 30 (ml) dung dịch BaCl2 1M.

1) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

2) Tính khối lượng kết tủa thu được.

3) Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng (biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)?


Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Hoa Lư 2015

1:

1) P2O5 +   3H2O  ->2 H3PO4

2) CuSO4 + 2NaOH -> Na2SO4-> Cu(OH)2

3) AgNO3 +HCl  -> AgCl  + HNO3

4) 2Al + 3CuCl2  -> 2AlCl3   +  3Cu

Mỗi phương trình đúng được 0, 5 điểm

2:

Chiết mẫu thử, cho quỳ tím vào 3 lọ 2 lọ làm quỳ tím hóa đỏ là HCl và H2SO4

Quảng cáo

Quảng cáo

⇒ Nhận biết Na2SO4 25 điểm

⇒ Dung BaCl2 nhận biết H2SO4 có kết tủa trắng

BaCl2    +     H2SO4    -> BaSO4    +  2HCl     0.5 điểm

Chất còn lại là HCl   0.25 điểm

3:

4Al +3 O2 –t0→ 2Al2O3

Al2O3   + 6HCl→2 AlCl3 + 3H2O

AlCl3 +3NaOH → Al(OH)3   + 3NaCl

2Al(OH)3 –t0→ Al2O3   + 3H2O→ Al → AlCl3

2Al2O3  -đpnc(criolit)→ 4Al   + 3O2

2Al  + 3Cl2→2 AlCl3

Mỗi phương trình đúng được 0,5 điểm, hs dùng cách khác vẫn đạt điểm tối đa

4:

K2SO4  +  BaCl2   -> BaSO4   +  2KCl   0.5 điểm

1 mol       1mol          1 mol          2 mol  0.5 điểm

0.03mol     0.03mol     0.03mol    0.06mol

nK2SO4=0.02×2=0.04 mol  0.25 điểm

nBaCl2=1×0.03=0.03 mol  0.25 điểm

=> số mol của K2SO4 dư

nBaSO4=0.03mol

mBaSO4=0.03×233=6.69g   0.5điểm

CMKCl=0.06/0.05=1.2M     0.5 điểm

CMK 2SO4 dư =0.01/0.05=0.2M  0.5 điểm

Quảng cáo

CHIA SẺ