Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học Chương 3: Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiên trong cơ chế nào?

CHIA SẺ
Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiên trong cơ chế nào?;  Khi bước vào quá trình nhân đôi hoặc sao mã, 2 mạch ADN được tách nhau ra là nhờ đâu? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc nào ? Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Gen là gì ?

A. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin di truyền, có khả năng tự nhân đôi

A. Gen là một đoạn của NST

C. Gen bao gồm các nuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hoá trị

D Cả A B và C

2. Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiên trong cơ chế nào ?

A. Tự nhân đôi ADN

B. Tổng hợp ARN

C. Hình thành chuỗi axit amin

D. Cả A và B

3. Khi bước vào quá trình nhân đôi hoặc sao mã, 2 mạch ADN được tách nhau ra là nhờ

A. liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit trong 1 mạch.

B. liên kết hiđrô giữa 2 mạch là liên kết yếu.

C. xúc tác của enzim.

D. cả B và C.

4. Sự tự nhân đôi của ADN xảy ra ở kì nào?

A. Kì trung gian          B. Kì đầu.

C. Kì giữa.                  D. Kì cuối.

5. Nguyên liệu cung cấp cho quá trình nhân đôi ADN là?

A. các axit amin tự do trong tế bào.

B. các nulêôtit tự do trong tế bào.

C. các liên kết hiđrô.

D. các bazơ nitrơ trong tế bào.


1. (5đ) Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc bổ sung : sự liên kết các nuclêôtit ở mạch khuôn với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào, trong đó A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô hay ngược lại, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô hay ngược lại.

Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn) : trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), còn một mạch mới được tổng hợp.

2 ADN con được tạo ra giống nhau và giống với ADN mẹ. Đó là nhờ quá trình tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nửa.

2. (5đ)

1

2

3

4

5

A

D

C

A

B