Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 9 15 phút Chương 4: Hiện tượng dị bội thể là gì?

CHIA SẺ
Hiện tượng dị bội thể là gì?; Thể dị bội gồm dạng nào ? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 9 15 phút Chương 4. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4 điếm) Thể dị bội là gì ? Thể dị bội và hiện tượng dị bội thể khác nhau như thế nào ?

2. (6 điếm) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất

1. Hiện tượng dị bội thể là

A. hiện tượng thay đổi số lượng của một hoặc một số cặp NST.

B. hiện tượng tăng số lượng ở một hoậc một số cặp NST.

C. hiện tượng giảm số lượng ở một hoặc một số cặp NST.

D. cả A và B.

2. Thể dị bội gồm dạng nào ?

A. Dạng 2n – 2

B. Dạng 2n – 1

C. Dạng 2n + 1

D. Cả A, B và C

3. Đột biến số lượng NST gồm những dạng nào ?

A. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.

B. Đột biến dị bội và đột biến đa bội.

C. Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng.

D. Đột biến về kiểu hình và kiểu gen.

4. Đột biến số lượng ở 1 cặp NST xảy ra do cơ chế nào ?

A. Một cặp NST bị mất đi trong quá trình phân bào.

B. Một cặp NST không phân li ở kì sau của quá trình giảm phân.

C. Một cặp NST không phân li ở kì sau của quá trình phân bào.

D. Một cặp NST không phân li ở kì sau của quá trình nguyên phân.

5. Loại đột biến NST nào làm tăng kích thước tế bào ?

A. Đột biến lặp đoạn.

B. Đột biến đa bội.

C. Đột biến dị bội.

D. Đột biến mất đoạn.

6. Thế nào là đột biến đa bội ?

A. Hiện tượng cả bộ NST tăng lên hoặc giảm đi.

B. Hiện tượng một vài cặp NST bị biến đổi

C. Hiện tượng số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n và lớn hơn 2n.

D. Hiện tượng bộ NST trong giao tử lớn hơn n.


1. (4đ) Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đối về số lượng.

Hiện tượng dị bội thể là sự thay đổi số lượng NST chỉ liên quan đến một hoặc một số cặp NST trong tế bào sinh dưỡng.

2. (6đ)

1

2

3

4

5

6

A

D

B

C

B

C