Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sử lớp 9 có đáp án chi tiết . Đề kiểm tra có hình thức gồm 2 phần: tự luận và trắc nghiệm, cụ thể như sau:

Phần I: Trắc nghiệm.

1: Hãy ghép nối các mốc thời gian với Sự kiện lịch sử trong bảng  sau cho đúng.

Thời gian

Nối

Sự kiện
a. 3.2.1930 1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.
b. 8.1945 2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
c. 7.5.1954 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở  Đông Dương được kí kết.
d. 21.7.1954

 

4. Chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ giành thắng lợi

2: Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử Việt Nam sau đây cho đúng. Bằng cách đánh thứ tự 1. 2. 3. 4.  vào  ( ………)

a, Chiến dịch biên giới nổ ra ( ………)

b, Nư­ớc Việt Nam Dân chủ cộng hoà thành lập. ( ………)

c, Mặt trận Việt Minh ra đời. ( ………)

d, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ( ………)

Phần II: Tự luận.

3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930).

4: Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi ra đời đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?


1. a – 2; b – 1; c – 4; d – 3

2.1, Mặt trận Việt Minh thành lập 2, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời. 3, N­ước Việt Nam Dân chủ cộng hoà thành lập. 4, Chiến dịch biên giới nổ ra

3. a – Hoàn cảnh:

– Sự phát triển của phong trào cách mạng VN.

– Sự hoạt động riêng rẽ của 3 tổ chức cách mạng VN. -Yêu cầu lịch sử của cách mạng VN.

b – Nội dung:

– Thời gian, địa điểm , thành phần của Hội nghị (…)

– Hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành 1 Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản VN. – Thông qua chíng cư­ơng vắn tắt, sách l­ợc vắt tắt…do Nguyễn Aí Quốc soạn thảo.

4. a)Giải thích:

– Giặc ngoại xâm: Quân sự: Giặc ngoại xâm, tay sai

– Về kinh tế: Giảm sút…

– Về tài chính: Trống rỗng, cạn kiệt…

– Văn hoá – giáo dục: Nạn mù chữ, các tệ nạn xã hội…

b) Kết luận: Nư­ớc ta rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”